Πέμπτη, 1 Μαρτίου 2018

Πρόσκληση για την ανάδειξη προμηθευτή/αναδόχου για την εκτέλεση της Προμήθειας Καυσίμων

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις όπως  ισχύουν :

 •  Του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»
 • Του  ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) « Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης & της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»
 • Του ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α/8-6-06) « Κύρωση του Κώδικα Δήμων και κοινοτήτων
 • Του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,
 • Του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1, 
 • Της παρ. Ζ του ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,
 • Του Π.Δ. 39/17 (ΦΕΚ 64/04.05.17/Α΄) Κανονισμός εξέτασης προδικαστικών προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης προδικαστικών Προσφυγών
 • Του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»
 • Του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση»,
 • Του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,
 • Του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις”,
 • Του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,
 • Του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις”  και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15,
 •  Της Απόφασης Υπ. οικονομίας & Ανάπτυξης 57654/22.5.17 (ΦΕΚ 1781 Β’/23-05-2017) «Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης 
 • Τον Ν. 4155/2013 «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και
άλλες διατάξεις»
 • Την με αριθμ. 56902/215/2.6.2017(Β΄1924) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης ¨Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας ΕΣΗΔΗΣ¨
 • Το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) που εγκρίθηκε με την αρ. 158/16 Απόφαση της ΕΑΑΔΗΣΥ  (ΦΕΚ Β/3698/16.11.16).
 • Του Ν. 3054/2002 ( ΦΕΚ 230/Α/25-9-02) « Οργάνωση της αγοράς πετρελαιοειδών & άλλες διατάξεις »
 • Του Ν. 4488/17 (ΦΕΚ 137/13.09.17 Α’) και ειδικότερα του άρθρου 39  <Αποκλεισμός από δημόσιες συμβάσεις και χρηματοδοτήσεις λόγω παραβάσεων της εργατικής νομοθεσίας >
 • Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 194/Α΄) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες».
 • Το άρθρο 4 του φεκ 240Α΄12/12/2012 Πράξη Νομοθετικού περιεχομένου που κυρώθηκε με το Ν.4111/2013(ΦΕΚΑ΄18)
 • Το άρθρο 107 του Ν. 4497/17 (ΦΕΚ 171/13.11.2017 Α΄) « Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις.»
 • Την αριθμ. 46/06-11-2017 Μελέτη του Δήμου Σητείας, που συνέταξε  η Δ/νση Περιβάλλοντος & Πρασίνου του Δήμου Σητείας.
  • Την  207/01-12-2017 απόφαση της Οικ. Επιτροπής του Δήμου Σητείας  για την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών , τον  καθορισμό των όρων διενέργειας του ανοιχτού  ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανωτέρω προμήθεια , με ΑΔΑ : ΩΥΠ3Ω1Γ-ΔΘ0.
  • Την με αρ. πρωτ. 6583/7-12-17 Διακήρυξη η οποία δημοσιεύτηκε νομίμως στο ΚΗΜΔΗΣ (ΑΔΑΜ: 17PROC002370261/7-12-17),  στο ΕΣΗΔΗΣ (αρ.συστ.50171) , στον ελληνικό τύπο και στο site του Δήμου Σητείας
  • Την με αρ. 10/19-1-18 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με ΑΔΑ: ΨΘΜ4Ω1Γ-ΝΨΡ με την οποία κηρύχθηκε Άγονος ο διαγωνισμός για την ομάδα των Καυσίμων , καθώς δεν υποβλήθηκε καμία προσφορά, και αποφασίστηκε η παραπομπή του θέματος στο Δημοτικό Συμβούλιο για την προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν. 4412/2016.
  • Την με αρ. 16/5-2-18 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με ΑΔΑ: Ω7Ε9Ω1Γ-Μ99 με την οποία αποφασίστηκε η προσφυγή στη διαδικασία της ηλεκτρονικής διαπραγμάτευσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ. 32 του Ν. 4412/16, χωρίς δημοσίευση διαγωνισμού και χωρίς τροποποίηση των όρων της 6583/7-12-17 προηγούμενης διακήρυξης
 • Την υπ. αρ. 121/2017 απόφαση του Δοικ. Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου  Δ.Ο.Κ.Α.Σ. Σητείας  με ΑΔΑ: 75Ε4ΟΚΒ3-6Ν3
 • Την υπ. αρ. 26/2017 απόφαση του Δοικ. Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Α/θμια Σχολική Επιτροπή  με ΑΔΑ: ΩΩΤ7Ω1Γ-Ω2Ρ
 • Την υπ. αρ. 28/2017 απόφαση του Δοικ. Συμβουλίου  του Νομικού Προσώπου  Β/θμια Σχολική Επιτροπή  με ΑΔΑ: 7Γ08Ω1Γ-ΦΦ0
 • Το πρωτογενές αίτημα του Δήμου Σητείας με αρ.πρωτ. : 6122/14-11-17 και με  ΑΔΑΜ: 17REQ002237245
 • Την υπ. αρ.  301/14-11-2017 απόφαση του Δ.Σ του Δήμου Σητείας  για έγκριση της προμήθειας ,της διενέργειας  Διαγωνισμού και τρόπου εκτέλεσης, με ΑΔΑ: 6ΜΒΑΩ1Γ-9ΡΧ  και ΑΔΑΜ: 17REQ002250420, και για την δέσμευση εγγραφής των πιστώσεων στους προϋπολογισμούς οικ. έτους 2018-2019.

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

Σε ηλεκτρονική διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση και χωρίς τροποποίηση των όρων της 6583/7-12-17 προηγούμενης διακήρυξης ,για την ανάθεση της προμήθειας <ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ TOY ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018-19> ,σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν. 4412/16, συνολικού προϋπολογισμού 232.201,66 € με ΦΠΑ 24% , με  κριτήριο κατακύρωσης  ,το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%), για το σύνολο των ειδών του κάθε φορέα,  επί της εκάστοτε διαμορφούμενης, μέσης λιανικής τιμής πώλησης έκαστου είδους, όπως αυτή ανακοινώνεται από το Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, για την περιοχή του Δήμου Σητείας. Το ποσοστό αυτό μπορεί να είναι και αρνητικό ,χωρίς να υπερβαίνει το 5% (αρ.63,Ν.4257/14).
Ο αναλυτικός ενδεικτικός προϋπολογισμός ανά  φορέα έχει ως εξής :
Α) ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΣΗΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

Α/Α
ΕΙΔΟΣ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΤΙΜΗ
ΣΥΝΟΛΟ
1
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ
131.000
1,05
137.550,00
2
ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ
15.900
1,29
20.511,00
3
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
34.760
0,84
29.198,40


ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
187.259,40


ΦΠΑ 24%
44.942,26


ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
232.201,66
Β) ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ  ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΣΗΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
1) ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣΑ/Α
ΕΙΔΟΣ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΤΙΜΗ
ΣΥΝΟΛΟ
1
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ
131.000
1,05
137.550,00
2
ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ
13.500
1,29
17.415,00
3
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
960
0,84
806,40


ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
155.771,40


ΦΠΑ 24%
37.385,14


ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (1)
193.156,54
2) Δ.Ο.Κ.Α.Σ.Α/Α
ΕΙΔΟΣ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΤΙΜΗ
ΣΥΝΟΛΟ
1
ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ
2.400
1,29
3.096,00
2
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
3.000
0,84
2.520,00


ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
5.616,00


ΦΠΑ 24%
1.347,84


ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (2)
6.963,84
3) Α΄ΒΑΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  Α/Α
ΕΙΔΟΣ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΤΙΜΗ
ΣΥΝΟΛΟ
1
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
15.000
0,84
12.600,00


ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
12.600,00


ΦΠΑ 24%
3.024,00


ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (3)
15.624,00
4) Β΄ΒΑΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  Α/Α
ΕΙΔΟΣ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΤΙΜΗ
ΣΥΝΟΛΟ
1
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
15.800
0,84
13.272,00


ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
13.272,00


ΦΠΑ 24%
3.185,28


ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (4)
16.457,28

Οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς στο διαγωνισμό μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο των ειδών για όλους τους φορείς ή για το σύνολο τους ανά φορέα.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για  όποιο φορέα/ομάδα  επιθυμούν ήτοι :  
1) Δήμος Σητείας
2) Δ.Ο.Κ.Α.Σ.-Παιδικοί Σταθμοί
3) Α/θμια Σχολική Επιτροπή
4) Β/θμια Σχολική Επιτροπή
 για τη συνολική ωστόσο προκηρυχθείσα ποσότητα κάθε φορέα.
Απόρριψη ενός ή περισσοτέρων ειδών μιας «ομάδας» επιφέρει αυτόματα την απόρριψη της προσφοράς ολόκληρης της «ομάδας».
Δικαίωμα συμμετοχής στη διαπραγμάτευση έχουν όλοι όσοι προβλέπονται με την με αρ. πρωτ. 6583/7-12-17, με ΑΔΑΜ: 17PROC002370261/7-12-17, διακήρυξη διαγωνισμού που προκηρύχθηκε, και οι οποίοι θα πρέπει να πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής.
Η υποβολή των προσφορών θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τους όρους της με αρ. 207/01-12-2017 απόφασης της Οικ.  Επιτροπής  του Δήμου Σητείας , με την οποία εγκρίθηκαν οι όροι διακήρυξης του προηγούμενου διαγωνισμού και σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της με αρ.  46/06-11-2017 μελέτης , που συνέταξε  η Δ/νση Περιβάλλοντος & Πρασίνου του Δήμου Σητείας, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστα μέρη της παρούσας πρόσκλησης.
 Η διαδικασία διαπραγμάτευσης θα πραγματοποιηθεί με χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος.
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της δικτυακής πύλης του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα πρόσκληση, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΥΑ 57654/22.5.17 (ΦΕΚ 1781/23.5.17/Β΄)  και στον ν. 4412/2016.
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν , επι ποινή αποκλεισμού , το σύνολο των δικαιολογητικών συμμετοχής , Τεχνική & Οικονομική Προσφορά , όπως προβλέπονται στην 6583/7-12-17, διακήρυξη ηλεκτρονικού διαγωνισμού  που προκηρύχθηκε, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας πρόσκλησης.
Τόπος-Χρόνος της διαδικασίας διαπραγμάτευσης
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ
ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ  ΣΤΗ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ
ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΝΑΡΞΗΣ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr
του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
01/03/2018
02/03/2018 και ώρα 00:01 πμ
15/03/2018 και ώρα 17:00 μμ

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.
Εντός τριών εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή, πρέπει να υποβληθούν και
πρωτότυπα στην υπηρεσία τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερεις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών δηλαδή την 21/03/2018 και ώρα 10:00 π.μ.

Η παρούσα πρόσκληση, θα αναρτηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ), στον ιστότοπο της ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ , στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. καθώς και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Σητείας.

Όλα τα τεύχη της παρούσας διαπραγμάτευσης θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Δήμου και συγκεκριμένα στη διεύθυνση: www.sitia.gr ,καθώς και  στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. http://www.promitheus.gov.gr, όπου η διαπραγμάτευση έλαβε Συστημικό Αριθμό: 54657 ,και θα παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρη πρόσβαση από τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς.

Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς θα μπορούν απευθύνονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στο γραφείο προμηθειών του Δήμου Σητείας, αρμόδιος υπάλληλος  Ξηραδάκη Ειρήνη, τηλ. 2843340518, fax 2843029243.                                                                                        Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ

                                                                                      ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ
Η μονή Ακρωτηριανής Τοπλού - Το φρούριο Καζάρμα - Το φοινικόδασος του Βάι ............. ............. .............
Παρακολουθήστε ζωντανά τις συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου Δ. Σητείας

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΡΘΡΩΝ

To Αεροδρόμιο Σητείας στο facebook ............. Πωλούνται στην Σητεία στο facebook .............

Πρώτιστος το υπηρετείν

.............

Ο ΜΥΘΟΣ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ ΤΗΣ ΣΗΤΕΙΑΣ

ΑΓΚΑΛΙΑΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΣΗΤΕΙΑ

............. .............