Τρίτη, 15 Μαΐου 2018

Η Περιληπτική Διακήρυξη Πολιτιστικού Κέντρου (Πολύκεντρου) Σητείας

  ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 
Διενέργεια   Φανερής Προφορικής και Μειοδοτικής δημοπρασίας για την μίσθωση από το Δήμο  ιδιωτικού ακινήτου  προς  στέγαση του Πολιτιστικού Κέντρου (Πολύκεντρου Σητείας.               

                          
 Ο Δήμαρχος Σητείας Πατεράκη Θεόδωρος

 Διακηρύσσει ότι ο Δήμος θα προβεί στη μίσθωση ιδιωτικού ακινήτου για τη στέγαση του Πολιτιστικού Κέντρου   (Πολύκεντρου) Σητείας.                              

Το προσφερόμενο ακίνητο πρέπει να πληροί  τις παρακάτω προϋποθέσεις:

1. Να βρίσκεται εντός της πόλεως της Σητείας, ειδικότερα στην περιοχή του ιστορικού κέντρου της πόλης και πάντως κατάντη της οδού Γαβριήλ Αρκαδίου. 
2. Να διαθέτει πλήρεις υποδομές στους κοινόχρηστους χώρους του (ράμπες, ασανσέρ, κλπ.) ώστε να διασφαλίζεται η προσβασιμότητα στα άτομα με κινητικές δυσκολίες.
3. Να διαθέτει χώρους κύριας χρήσης ελάχιστου συνολικού εμβαδού 1.500 τ.μ. πλήρως διαμορφωμένους.
4. Να διαθέτει όλα τα δικαιολογητικά νομιμότητας (οικοδομική άδεια, ή πιστοποιητικά ένταξής του στο νόμο των αυθαιρέτων).
5. Να διαθέτει πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3661/08 και της ΠΟΛ 1018/13-1-2012.
6. Να διαθέτει πρόσφατα εγκεκριμένο πιστοποιητικό πυρασφάλειας από την Πυροσβεστική Υπηρεσία.
7. Να πληροί όλες τις προϋποθέσεις καταλληλότητας (επαρκή φωτισμό και αερισμό, κανόνες υγιεινής, ύδρευσης, αποχέτευσης, WC ανδρών – γυναικών με αντίστοιχους προθαλάμους και WC για ΑΜΕΑ).
8. Να διαθέτει πλήρεις Η/Μ εγκαταστάσεις, καθώς και εγκαταστάσεις θέρμανσης & κλιματισμού, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
9. Να διαθέτει 3φασική παροχή ρεύματος και να είναι συνδεδεμένο με τα δίκτυα κοινής ωφέλειας.

Γενικά, το προς μίσθωση κτίριο θα πρέπει να πληροί όλες τις κατά νόμο απαιτούμενες προδιαγραφές στέγασης των Δημοσίων Υπηρεσιών, προκειμένου να διασφαλιστούν οι βέλτιστες συνθήκες εργασίας για τους εργαζόμενους και συνάθροισης κοινού για τους προσερχόμενους πολίτες.

Οι επιθυμούντες να λάβουν  μέρος στην δημοπρασία πρέπει να προσκομίσουν μέχρι τις    7/6/2018 λήξη επίδοσης προσφορών,  αυτοπροσώπως ή με πληρεξούσιο στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου   επί ποινή αποκλεισμού, κατά την πρώτη φάση της δημοπρασίας  κυρίως φάκελο ο οποίος θα περιέχει:   

1.  Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής, ότι έλαβαν γνώση των όρων της διακήρυξης τους οποίους αποδέχονται πλήρως και ανεπιφυλάκτως.
2.  Φάκελο τεχνικής προσφοράς ο οποίος θα περιλαμβάνει:

  • Τεχνική Έκθεση στην οποία θα περιγράφονται λεπτομερώς, η επιφάνεια, η θέση και τα λοιπά χαρακτηριστικά του προσφερόμενου ακινήτου, καθώς και τα πλήρη στοιχεία του εκμισθωτή (ιδιοκτήτη) του ακινήτου.

  • Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής, στην οποία να δηλώνεται από τον προσφέροντα :
   α)  το δικαίωμα για την εκμίσθωση του ακινήτου
   β)  ότι θα αναλάβει την υποχρέωση τυχών τροποποιήσεων – συμπληρώσεων
        που θα υποδειχθούν από την αρμόδια επιτροπή του άρθρου 7 Π. Δ. του
        270/81 προκειμένου το μίσθιο να ικανοποιήσει τις λειτουργικές ανάγκες
        της στεγαζόμενης υπηρεσίας

  • Αντίγραφο της οικοδομικής άδειας του ακινήτου, θεωρημένο από την αρμόδια πολεοδομική αρχή και σε περίπτωση μη ύπαρξης αυτού, βεβαίωση αρμόδιας αρχής (πολεοδομίας) για τη νομιμότητα κατασκευής του κτιρίου.

  • Τίτλο ιδιοκτησίας ή, αν δεν υπάρχει, υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής, ότι δεν υπάρχει νόμιμος τίτλος κτήσης κυριότητας και θα αναφέρεται ο τρόπος κτήσης της κυριότητας του, προσκομίζοντας παράλληλα αντίγραφο του Ε9.

  • Κάτοψη του ακινήτου και τοπογραφικό διάγραμμα οικοπέδου.

  • Υπολογισμό αντικειμενικής αξίας του κτιρίου από επίσημο φορέα (Δ.Ο.Υ, συμβολαιογράφο, κ.λ.π.)

  • Εγκεκριμένο πιστοποιητικό πυρασφάλειας από την Πυροσβεστική Υπηρεσία, ή υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86, με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής, ότι σε περίπτωση κατακύρωσης της δημοπρασίας σε αυτόν και έγκρισης του αποτελέσματος αυτής από τους αρμόδιους φορείς στο όνομά του θα λάβει τα απαιτούμενα μέτρα πυρασφάλειας  και ασφάλειας.

Οι ενδιαφερόμενοι  των οποίων τα ακίνητα θα κριθούν  κατάλληλα κατά την διαδικασία της 1ης,φασης  θα κληθούν εγγράφως  να καταθέσουν οικονομική προσφορά ενώπιον της αρμόδιας  Επιτροπής.                                                                                    

                                                            Ο  Δήμαρχος   Σητείας
                                                             Πατεράκης    Θεόδωρος
Η μονή Ακρωτηριανής Τοπλού - Το φρούριο Καζάρμα - Το φοινικόδασος του Βάι ............. ............. .............
Παρακολουθήστε ζωντανά τις συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου Δ. Σητείας

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΡΘΡΩΝ

To Αεροδρόμιο Σητείας στο facebook ............. Πωλούνται στην Σητεία στο facebook .............

Πρώτιστος το υπηρετείν

.............

Ο ΜΥΘΟΣ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ ΤΗΣ ΣΗΤΕΙΑΣ

ΑΓΚΑΛΙΑΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΣΗΤΕΙΑ

............. .............