Τρίτη, 5 Ιουνίου 2018

Ανάθεση της προµήθειας < Υλικών Άρδευσης ∆.Ε. Σητείας >

Ανάθεση της προµήθειας < Υλικών Άρδευσης ∆.Ε. Σητείας >
Ο δήμαρχος ΣητείαςΈχοντας υπόψη:1. Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/06 (.Κ.Κ.)
2. 
Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010.
3. 
Τις διατάξεις της παρ. 14 του άρθρου του Ν. 4071/12
4. 
Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και ιδιαιτέρως των άρθρων 116,118 και 120.
5. 
Το N. 3861/ΦΕΚ 112 Α’/13-7-2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική
ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών
διοικητικών και αυτοδιοικητικών
οργάνων στο διαδίκτυο 
«Πρόγραµµα ∆ιαύγεια» και άλλες διατάξεις».
6. 
Του Ν. 4013/ΦΕΚ 204 Α’/15-9-2011 «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων
Συµβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων 
-Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του Ν.3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας -Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις».
7. 
Της Απόφασης ΥπΟικονοµίας Ανάπτυξης 57654/22.5.17(ΦΕΚ 1781 Β΄/23-05-2017)
«
Ρύθµιση των ειδικότερων θεµάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού
Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων του Υπουργείου Οικονοµίας και
Ανάπτυξης
.
8. 
Το Ν.4270/2014 «Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωµάτωση της
Οδηγίας 
2011/85/ΕΕδηµόσιο λογιστικό».
9. 
Το Π.. 80/2016 (ΦΕΚ 145/Α΄) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες».
10. 
Την ανάγκη του ∆ήµου για την προµήθεια των ειδών της 29/18 µελέτης της ∆/νσης
τεχνικών υπηρεσιών για την προµήθεια 
Υλικών Άρδευσης ∆.ΕΣητείας >.
11. 
Τις εξασφαλισµένες πιστώσεις του προϋπολογισµού τρέχοντος έτους του ∆ήµου στον ΚΑ25/7135.012
12. 
Το 2680/22-5-18 πρωτογενές αίτηµα του τµήµατος Άρδευσης µε Α∆ΑΜ:
18REQ003135271
13. 
Το γεγονός ότι η συγκεκριµένη υπό διενέργεια δαπάνη έχει αναληφθεί νόµιµα
µε την υπ
’ αριθµ. 659/2018 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης µε Α∆Α:28ΗΩ1Γ-Σ9Η και Α∆ΑΜ: 18REQ003153420.
14. 
Την µε αρ. 91/2018 απόφαση της οικονοµικής επιτροπής του ∆ήµου για την
διάθεση της πίστωσης µε Α∆Α 
ΨΥ3ΖΩ1Γ-ΡΙ1
15. 
Τις τεχνικές προδιαγραφές της 29/18 µελέτης της ∆/νσης τεχνικών υπηρεσιών
για την προµήθεια 
Υλικών Άρδευσης ∆.ΕΣητείας >.
16. 
Την αριθµ. 134/2018 Απόφαση του ∆.Σγια έγκριση της προµήθειας <Υλικών Άρδευσης ∆.ΕΣητείας >.
17. 
Την 479/25-5-2018 Απόφαση ∆ηµάρχου έγκρισης προµήθειας και τεχνικών προδιαγραφών
µε Α∆Α
: 64ΕΣΩ1Γ-ΓΑΟ18.Την υπαριθµ. 2795/29-5-2018 Πρόσκληση υποβολής προσφοράς του ∆ήµου µας.
19.
Την προσφορά που υποβλήθηκε εµπρόθεσµα στην υπηρεσία πρωτοκόλλου του ∆ήµου
Σητείας


ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

ΑΑναθέτουµε την εκτέλεση της προµήθειας Υλικών Άρδευσης ∆.ΕΣητείας > , στονΣωτήρη Αγιασµάτη Μηχ/γος-Μηχανικός -εµπόριο αρδευτικών συγκ/των-σωλήνωνµε ΑΦΜ:
027196514 , 
.Ο.ΥΑγΝικολάου ταχδ/νσηΑνθέων 13 Τ.Κ. 72 300 Σητεία ,Τηλ.: 28430
29113 , 
αντί του ποσού των 19.070,00 € χωρίς Φ.Π.Α. 24% , σύµφωνα µε την προσφορά τουκαι
αναλυτικά
:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΜΟΝΑ∆Α
ΜΕΤΡΗΣΗΣ
ΠΟΣΟΤΗΤΑΣΥΝΟΛΑ(€)ΤΙΜΗΤΕΜ.
(€)
ΣI∆ΗΡΟΣΩΛΗΝΑ 3'' 4,00
mm
ΜΕΤΡΑ36021,87.848,00
Σωλήνα ΡΕ Φ 110 20 atm, 3ης
γενιάς µαύρη
ΜΕΤΡΑ20014,82.960,00
Σωλήνα ΡΕ Φ 110 16 atm, 3ης
γενιάς µαύρη
ΜΕΤΡΑ45011,85.310,00
Σωλήνα ΡΕ Φ 75 10 atm, 3ης
γενιάς µαύρη
ΜΕΤΡΑ3003,81.140,00
Σωλήνα ΡΕ Φ 125 16 atm, 3ης
γενιάς µαύρη
ΜΕΤΡΑ10016,31.630,00
Σωλήνα ΡΕ Φ 63 6 atm,µαύρηΜΕΤΡΑ1001,82182,00
ΣΥΝΟΛΟ   19.070,00
ΦΠΑ 24%   4576,80
∆ΑΠΑΝΗ   23646,80

ΒΗ δαπάνη που προκαλείται από τη συγκεκριµένη ανάθεση θα καλυφθεί από πιστώσεις ΣΑΤΑ/18και ΣΑΤΑ π.ετου προϋπολογισµό εξόδων έτους 2018, όπου έχει εγγραφεί η σχετική πίστωση
στον Κ
.Α. 25/7135.012 και έχει εκδοθεί η σχετική απόφαση ανάληψης υποχρέωσης.ΓΣτη σύµβαση που θα συναφθεί θα αναφερθούν ειδικότεροι όροι για την ορθήαπρόσκοπτη και
σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές παροχή των προς προµήθεια ειδών
.Ο ∆ήµαρχος
Πατεράκης Θεόδωρος
Παρακολουθήστε ζωντανά τις συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου Δ. Σητείας

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΡΘΡΩΝ

To Αεροδρόμιο Σητείας στο facebook ............. Πωλούνται στην Σητεία στο facebook .............

Ο ΜΥΘΟΣ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ ΤΗΣ ΣΗΤΕΙΑΣ

ΑΓΚΑΛΙΑΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΣΗΤΕΙΑ

............. .............