Τρίτη, 5 Ιουνίου 2018

Ανάθεση της προµήθειας < Υλικών Άρδευσης ∆.Ε. Σητείας >

Ανάθεση της προµήθειας < Υλικών Άρδευσης ∆.Ε. Σητείας >
Ο δήμαρχος ΣητείαςΈχοντας υπόψη:1. Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/06 (.Κ.Κ.)
2. 
Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010.
3. 
Τις διατάξεις της παρ. 14 του άρθρου του Ν. 4071/12
4. 
Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και ιδιαιτέρως των άρθρων 116,118 και 120.
5. 
Το N. 3861/ΦΕΚ 112 Α’/13-7-2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική
ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών
διοικητικών και αυτοδιοικητικών
οργάνων στο διαδίκτυο 
«Πρόγραµµα ∆ιαύγεια» και άλλες διατάξεις».
6. 
Του Ν. 4013/ΦΕΚ 204 Α’/15-9-2011 «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων
Συµβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων 
-Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του Ν.3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας -Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις».
7. 
Της Απόφασης ΥπΟικονοµίας Ανάπτυξης 57654/22.5.17(ΦΕΚ 1781 Β΄/23-05-2017)
«
Ρύθµιση των ειδικότερων θεµάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού
Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων του Υπουργείου Οικονοµίας και
Ανάπτυξης
.
8. 
Το Ν.4270/2014 «Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωµάτωση της
Οδηγίας 
2011/85/ΕΕδηµόσιο λογιστικό».
9. 
Το Π.. 80/2016 (ΦΕΚ 145/Α΄) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες».
10. 
Την ανάγκη του ∆ήµου για την προµήθεια των ειδών της 29/18 µελέτης της ∆/νσης
τεχνικών υπηρεσιών για την προµήθεια 
Υλικών Άρδευσης ∆.ΕΣητείας >.
11. 
Τις εξασφαλισµένες πιστώσεις του προϋπολογισµού τρέχοντος έτους του ∆ήµου στον ΚΑ25/7135.012
12. 
Το 2680/22-5-18 πρωτογενές αίτηµα του τµήµατος Άρδευσης µε Α∆ΑΜ:
18REQ003135271
13. 
Το γεγονός ότι η συγκεκριµένη υπό διενέργεια δαπάνη έχει αναληφθεί νόµιµα
µε την υπ
’ αριθµ. 659/2018 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης µε Α∆Α:28ΗΩ1Γ-Σ9Η και Α∆ΑΜ: 18REQ003153420.
14. 
Την µε αρ. 91/2018 απόφαση της οικονοµικής επιτροπής του ∆ήµου για την
διάθεση της πίστωσης µε Α∆Α 
ΨΥ3ΖΩ1Γ-ΡΙ1
15. 
Τις τεχνικές προδιαγραφές της 29/18 µελέτης της ∆/νσης τεχνικών υπηρεσιών
για την προµήθεια 
Υλικών Άρδευσης ∆.ΕΣητείας >.
16. 
Την αριθµ. 134/2018 Απόφαση του ∆.Σγια έγκριση της προµήθειας <Υλικών Άρδευσης ∆.ΕΣητείας >.
17. 
Την 479/25-5-2018 Απόφαση ∆ηµάρχου έγκρισης προµήθειας και τεχνικών προδιαγραφών
µε Α∆Α
: 64ΕΣΩ1Γ-ΓΑΟ18.Την υπαριθµ. 2795/29-5-2018 Πρόσκληση υποβολής προσφοράς του ∆ήµου µας.
19.
Την προσφορά που υποβλήθηκε εµπρόθεσµα στην υπηρεσία πρωτοκόλλου του ∆ήµου
Σητείας


ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

ΑΑναθέτουµε την εκτέλεση της προµήθειας Υλικών Άρδευσης ∆.ΕΣητείας > , στονΣωτήρη Αγιασµάτη Μηχ/γος-Μηχανικός -εµπόριο αρδευτικών συγκ/των-σωλήνωνµε ΑΦΜ:
027196514 , 
.Ο.ΥΑγΝικολάου ταχδ/νσηΑνθέων 13 Τ.Κ. 72 300 Σητεία ,Τηλ.: 28430
29113 , 
αντί του ποσού των 19.070,00 € χωρίς Φ.Π.Α. 24% , σύµφωνα µε την προσφορά τουκαι
αναλυτικά
:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΜΟΝΑ∆Α
ΜΕΤΡΗΣΗΣ
ΠΟΣΟΤΗΤΑΣΥΝΟΛΑ(€)ΤΙΜΗΤΕΜ.
(€)
ΣI∆ΗΡΟΣΩΛΗΝΑ 3'' 4,00
mm
ΜΕΤΡΑ36021,87.848,00
Σωλήνα ΡΕ Φ 110 20 atm, 3ης
γενιάς µαύρη
ΜΕΤΡΑ20014,82.960,00
Σωλήνα ΡΕ Φ 110 16 atm, 3ης
γενιάς µαύρη
ΜΕΤΡΑ45011,85.310,00
Σωλήνα ΡΕ Φ 75 10 atm, 3ης
γενιάς µαύρη
ΜΕΤΡΑ3003,81.140,00
Σωλήνα ΡΕ Φ 125 16 atm, 3ης
γενιάς µαύρη
ΜΕΤΡΑ10016,31.630,00
Σωλήνα ΡΕ Φ 63 6 atm,µαύρηΜΕΤΡΑ1001,82182,00
ΣΥΝΟΛΟ   19.070,00
ΦΠΑ 24%   4576,80
∆ΑΠΑΝΗ   23646,80

ΒΗ δαπάνη που προκαλείται από τη συγκεκριµένη ανάθεση θα καλυφθεί από πιστώσεις ΣΑΤΑ/18και ΣΑΤΑ π.ετου προϋπολογισµό εξόδων έτους 2018, όπου έχει εγγραφεί η σχετική πίστωση
στον Κ
.Α. 25/7135.012 και έχει εκδοθεί η σχετική απόφαση ανάληψης υποχρέωσης.ΓΣτη σύµβαση που θα συναφθεί θα αναφερθούν ειδικότεροι όροι για την ορθήαπρόσκοπτη και
σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές παροχή των προς προµήθεια ειδών
.Ο ∆ήµαρχος
Πατεράκης Θεόδωρος
Η μονή Ακρωτηριανής Τοπλού - Το φρούριο Καζάρμα - Το φοινικόδασος του Βάι ............. ............. .............
Παρακολουθήστε ζωντανά τις συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου Δ. Σητείας

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΡΘΡΩΝ

To Αεροδρόμιο Σητείας στο facebook ............. Πωλούνται στην Σητεία στο facebook .............

Πρώτιστος το υπηρετείν

.............

Ο ΜΥΘΟΣ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ ΤΗΣ ΣΗΤΕΙΑΣ

ΑΓΚΑΛΙΑΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΣΗΤΕΙΑ

............. .............