Παρασκευή, 8 Ιουνίου 2018

Διακήρυξη ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού για την προμήθεια-τοποθέτηση φωτιστικών ιστών και προμήθεια υλικών δημοτικού φωτισμού

Περίληψη διακήρυξης ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού
για την προμήθεια-τοποθέτηση φωτιστικών ιστών και προμήθεια υλικών δημοτικού φωτισμού

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΣΗΤΕΙΑΣ
Προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοιχτό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής ανά ομάδα, για την προμήθεια-τοποθέτηση φωτιστικών ιστών και προμήθεια υλικών δημοτικού φωτισμού, συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 214.639,91€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.
Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 34928510-6 κολώνες φωτισμού οδών,31600000-2 ηλεκτρολογικός εξοπλισμός, 31500000-1 φωτιστικός εξοπλισμός & ηλεκτρικοί λαμπτήρες
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στις κάτωθι ομάδες:
ΟΜΑΔΑ Α  : «Προμήθεια-τοποθέτηση φωτιστικών ιστών ,αξίας 199.640,00 με ΦΠΑ.24%
ΟΜΑΔΑ Β  : «Προμήθεια υλικών δημοτικού φωτισμού», εκτιμώμενης αξίας 14.999,91 με ΦΠΑ 24%
Για τις Ομάδες Α & Β για τα είδη που απαιτείται και η εγκατάσταση, η σύνδεση του ηλεκτρολογικού υλικού και οι απαραίτητες μετρήσεις θα γίνουν από εξειδικευμένο συνεργείο ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη τουλ. Γ΄ Ομάδας.
Για τα υλικά που δεν απαιτείται η τοποθέτηση, θα παραδοθούν στις αποθήκες του Δήμου.
Οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς στο διαγωνισμό μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για μία ή περισσότερες ομάδες για το σύνολο όμως των ειδών της κάθε ομάδας. Απόρριψη ενός ή περισσοτέρων ειδών μίας ομάδας επιφέρει αυτόματα την απόρριψη της προσφοράς ολόκληρης της ομάδας.
Η δαπάνη θα αντιμετωπιστεί από τον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2018-19, από χρηματοδότηση του ΠΔΕ και από πιστώσεις ΣΑΤΑ 2018 και ΣΑΤΑ π.ε., και συγκεκριμένα από τους παρακάτω Κ.Α., για τους οποίους έχει διατεθεί η πίστωση με την 92/2018 απόφαση οικονομικής επιτροπής και έχουν εκδοθεί οι αντίστοιχες ΑΑΥ.
Κ.Α
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α.
2018
2019
ΑΑΥ-(ΑΔΑ)
30-7135.006
Προμήθεια –Τοποθέτηση φωτιστικών ιστών
100.000,00
99.640,00
638/10-5-18 ΩΥ3ΩΩ1Γ-316
20-7135.009   
Προμήθεια υλικών δημοτικού φωτισμού
10.000,00
4.999,91
639/10-5-18 6ΨΗΧΩ1Γ-Α1Σ
Ως κριτήρια επιλογής τίθενται α) η καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας και β) η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά στη Διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. Ημερομηνία και ώρα έναρξης υποβολής προσφορών: Τετάρτη 13 Ιουνίου 2018 και ώρα 00:01πμ. Καταληκτική
ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: Παρασκευή 06 Ιουλίου 2018 και ώρα 17:00μμ. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την Πέμπτη  12 Ιουλίου 2018 και ώρα 10:00 π.μ.
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό παρέχεται σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, συνεταιρισμούς, ενώσεις προμηθευτών ή κοινοπραξίες αυτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, οι οποίοι δεν αποκλείονται από τη συμμετοχή τους σε δημόσιες συμβάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 73,74 του Ν. 4412/16. Οι ανωτέρω απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.-Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας τη σχετική διαδικασία εγγραφής.
Κάθε προσφορά αυτών που συμμετέχουν στο διαγωνισμό πρέπει να συνοδεύεται από εγγυητική επιστολή συμμετοχής υπέρ του Δήμου Σητείας,  ύψους 2% της προϋπολογισθείσης δαπάνης προ ΦΠΑ των προσφερόμενων ειδών ανά ομάδα.
Η διάρκεια ισχύος της σύμβασης ορίζεται σε 9 μήνες από την υπογραφή της με δικαίωμα παράτασης της σύμβασης για 2 μήνες , σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 206 του Ν. 4412/16 και μετά από εισήγηση της επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής της προμήθειας και έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου.
Ο προμηθευτής ή οι προμηθευτές στους οποίους θα γίνει η κατακύρωση, θα κληθούν να καταθέσουν προ της υπογραφής της σύμβασης, εγγύηση καλής εκτέλεσης, υπέρ του Δήμου, για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της συμβατικής αξίας προ Φ.Π.Α. 
Το σύνολο των τευχών του διαγωνισμού θα βρίσκονται αναρτημένα στο www.sitia.gr , όπου παρέχεται ελεύθερη , άμεση και πλήρης πρόσβαση, καθώς και στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ

 ΘΟΔΩΡΗΣ ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ
Η μονή Ακρωτηριανής Τοπλού - Το φρούριο Καζάρμα - Το φοινικόδασος του Βάι ............. ............. .............
Παρακολουθήστε ζωντανά τις συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου Δ. Σητείας

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΡΘΡΩΝ

To Αεροδρόμιο Σητείας στο facebook ............. Πωλούνται στην Σητεία στο facebook .............

Πρώτιστος το υπηρετείν

.............

Ο ΜΥΘΟΣ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ ΤΗΣ ΣΗΤΕΙΑΣ

ΑΓΚΑΛΙΑΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΣΗΤΕΙΑ

............. .............

"/>

ΚΑΘΕ ΒΡΑΔΥ 24.00 ΜΕ 02.00

.........

ΔΗΜΟΦΙΛΗ