Πέμπτη, 19 Ιουλίου 2018

Αντικαθιστάτε το μέλος της επιτροπής διαγωνισμού για την ανάθεση εκπόνησης της «Μελέτη πραγματογνωμοσύνης για τις Ανταλλάξιμες εκτάσεις ιδιοκτησίας Δημοσίου της περιοχής Πετρά Σητείας»

Ενημέρωση για την αντικατάσταση μέλους της επιτροπής διαγωνισμού για την ανάθεση εκπόνησης της μελέτης «Μελέτη πραγματογνωμοσύνης για τις Ανταλλάξιμες εκτάσεις ιδιοκτησίας Δημοσίου της περιοχής Πετρά Σητείας».
Επανακαθορισμός της ημερομηνίας διεξαγωγής του διαγωνισμού.

Στη Σητεία και στο ∆ηµοτικό κατάστηµα επί της οδού Π. Βαρθολοµαίου 9 της πόλης, την 13η του µηνός Ιουλίου έτους 2018 ηµέρα της εβδοµάδας Παρασκευή και ώρα 14:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή Σητείας, ύστερα από την υπ’ αρ. 3799/9-7-2018 πρόσκληση του προέδρου της, που επιδόθηκε την ίδια µέρα σε κάθε δηµοτικό σύµβουλο µέλος, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 6 του Ν.3852/2010. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι σε σύνολο 7 µελών βρέθηκαν παρόντα 5 µέλη, ήτοι :
 Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ Α Π Ο Ν Τ Ε Σ 
1 Λαντζανάκης Νικόλαος Πρόεδρος 1 Κιουπάκης Αλέξανδρος 2 Βοβατζάκης Βασίλειος Μέλος 2 Πλακαντωνάκης Νικόλαος 3 Χριστοδουλάκης Παύλος Μέλος 4 Λογκάκης Νικόλαος Μέλος 5 Φουρναράκη Ιωάννα Μέλος οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόµιµα 
Ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης στην οποία παρευρίσκεται η υπάλληλος του ∆ήµου Βλαχάκη Μαρία για την τήρηση των πρακτικών. 

Στη συνέχεια εισηγούµενος το 4 ο θέµα ηµερήσιας διάταξης, είπε τα ακόλουθα: 

Με την υπ. αριθ. 15/2018 απόφασή µας συγκροτήσαµε την επιτροπή διεξαγωγής διαγωνισµού για την εκπόνηση της «ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΤΑΛΛΑΞΙΜΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΕΤΡΑ ΣΗΤΕΙΑΣ » στην οποία, µεταξύ άλλων, συµµετείχε ο κ. Χατζηβασίλης Χαράλαµπος, ως εκπρόσωπος του ΤΕΕ/ΤΑΚ µε αναπληρώτρια την κ. Ξεζωνάκη Ευαγγελία. Με την υπ’ αριθ. 82/2018 απόφασή µας εγκρίναµε τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισµού πρ/σµού 10.631,61 € , για την εκπόνηση της ως άνω µελέτης και 2 καθορίσαµε τους όρους της σχετικής διακήρυξης µε ηµεροµηνία διεξαγωγής του διαγωνισµού την 5η του µηνός Ιουνίου έτους 2018. Η επιτροπή διαγωνισµού µε το από 5/6/2018 πρακτικό της, το οποίο σας θέτω υπόψη, µας ενηµέρωσε ότι ενώ όλα τα µέλη της είχαν κληθεί νόµιµα και εµπρόθεσµα, τόσο ο τακτικός εκπρόσωπος του ΤΕΕ όσο και το αναπληρωµατικό µέλος δεν παρέστησαν στέλνοντας ηλεκτρονικό µήνυµα παραίτησης. Συνεπώς δεν υπήρξε απαρτία, καθώς στις τριµελείς επιτροπές για τη διαπίστωση της απαρτίας απαιτείται η παρουσία και των τριών µελών, βάσει του άρθρου 14 παρ. 1 του ν. 2690/1999, µε αποτέλεσµα να µη διεξαχθεί ο διαγωνισµός. Στη συνέχεια η ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου µε το υπ’ αρ. 3259/2018 έγγραφό της ζήτησε από το ΤΕΕ να υποδείξει νέα µέλη (τακτικό και αναπληρωµατικό) στην επιτροπή.

 Το ΤΕΕ δεν ανταποκρίθηκε µέσα στην προθεσµία των 15 ηµερών που ορίζει το άρθρο 221 παρ. γ του ν. 4412/016, σύµφωνα µε το οποίο: αν το ΤΕΕ δεν ανταποκριθεί εντός (15) ηµερών από την κοινοποίηση της πρόσκλησης τότε επιλέγεται από την αναθέτουσα αρχή πρόσωπο µέλους του ΤΕΕ. Επιπλέον σύµφωνα µε το άρθρο 8 της σχετικής διακήρυξης αν, για λόγους ανωτέρας βίας, δεν διενεργηθεί η αποσφράγιση κατά την ορισθείσα ηµέρα, η αποσφράγιση όσο και η καταληκτική ηµεροµηνία αντίστοιχα, µε απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µετατίθενται σε οποιαδήποτε άλλη µέρα. Με βάση τα παραπάνω η ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου µε το από 9/7/2018 έγγραφό της, το οποίο σας θέτω υπόψη, 
εισηγείται : 
α) την τροποποίηση της υπ. αριθ. 15/2018 απόφασης της Ο.Ε. περί συγκρότησης της επιτροπής διεξαγωγής διαγωνισµού για την εκπόνηση της « Μελέτης πραγµατογνωµοσύνης για τις ανταλλάξιµες εκτάσεις ιδιοκτησίας δηµοσίου της περιοχής ΠΕΤΡΑ ∆ήµου Σητείας » και την αντικατάσταση του τρίτου τακτικού µέλους της επιτροπής Χατζηβασίλη Χαράλαµπου µε την Κίτσογλου Μαγδαληνή, κλάδου Π.Ε. Πολιτικών Μηχανικών µέλος ΤΕΕ και του τρίτου αναπληρωµατικού, Ξεζωνάκη Ευαγγελίας µε την Λαντζανάκη Ανθή, κλάδου Π.Ε. Πολιτικών Μηχανικών, µέλος ΤΕΕ.
 β) Τον ορισµό νέας ηµεροµηνίας αποσφράγισης προσφοράς στις 31/07/2018. Ύστερα από τα παραπάνω ο πρόεδρος κάλεσε τα µέλη για λήψη σχετικής απόφασης. 
Η Ο. Ε. µετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη : Την εισήγηση του προέδρου της. Τις υπ. αριθ. 15 & 82 /2018 προγενέστερες αποφάσεις της. Το από 5-6-2018 πρακτικό της επιτροπής διαγωνισµού. Τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 1 του ν. 2690/1999. Τις διατάξεις του άρθρου 221 παρ. γ του ν. 4412/016. 3 Τις διατάξεις των ν. 3852/2010 (άρθρο 72), 3463/06 (άρθρο 209). Τα έγγραφα της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Το άρθρο 8 της διακήρυξης. 

 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
Α) Αντικαθιστά το τρίτο τακτικό µέλος της επιτροπής διενέργειας του διαγω- νισµού της « Μελέτης πραγµατογνωµοσύνης για τις ανταλλάξιµες εκτάσεις ιδιοκτησίας ∆ηµοσίου της περιοχής Πετρά ∆ήµου Σητείας », που συγκροτήθηκε µε την υπ. αριθ. 15/2018 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, Χατζηβασίλη Χαράλαµπο µε την Κίτσογλου Μαγδαληνή, κλάδου Π.Ε. Πολιτικών Μηχανικών µέλος ΤΕΕ και το τρίτο αναπληρωµατικό Ξεζωνάκη Ευαγγελία, µε τη Λαντζανάκη Ανθή, κλάδου Π.Ε. Πολιτικών Μηχανικών, µέλος ΤΕΕ. Κατά τα λοιπά η υπ’ αριθ. 15/2018 απόφαση παραµένει ως έχει. 

Β) Ορίζει νέα ηµεροµηνία διεξαγωγής του διαγωνισµού για την εκπόνηση της παραπάνω µελέτης, την 31η του µηνός Ιουλίου έτους 2018. Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 138/2018 Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως: Ο Πρόεδρος Τα Μέλη ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Σητεία 18-7-2018

 Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. Λαντζανάκης Νικόλαος
Η μονή Ακρωτηριανής Τοπλού - Το φρούριο Καζάρμα - Το φοινικόδασος του Βάι ............. ............. .............
Παρακολουθήστε ζωντανά τις συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου Δ. Σητείας

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΡΘΡΩΝ

To Αεροδρόμιο Σητείας στο facebook ............. Πωλούνται στην Σητεία στο facebook .............

Πρώτιστος το υπηρετείν

.............

Ο ΜΥΘΟΣ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ ΤΗΣ ΣΗΤΕΙΑΣ

ΑΓΚΑΛΙΑΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΣΗΤΕΙΑ

............. .............