Σάββατο, 29 Σεπτεμβρίου 2018

Συνοπτικός διαγωνισμός για την ανάθεση της < Προμήθειας και τοποθέτησης οργάνων και δαπέδων ασφαλείας σε τρείς παιδικές χαρές του Δήμου Σητείας

Περίληψη διακήρυξης  Συνοπτικού Διαγωνισμού για την ανάθεση της < ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΕΔΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΤΡΕΙΣ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ  >


Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΣΗΤΕΙΑΣ
Προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, για την ανάθεση της < Προμήθειας και τοποθέτησης οργάνων και δαπέδων ασφαλείας σε τρείς παιδικές χαρές του Δήμου Σητείας >, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 65.000,00 € με ΦΠΑ 24% 
Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) :     37535200-9: Εξοπλισμός παιδικής χαράς και 43325000-7: Εξοπλισμός πάρκων και παιδικής χαράς.
Η προμήθεια αφορά εξοπλισμό παιχνιδιών, δάπεδα-επιστρώσεις, αστικό εξοπλισμό και περιφράξεις.
Η δαπάνη θα αντιμετωπιστεί από τον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2018-19, από χρηματοδότηση από πιστώσεις  ΣΑΤΑ π.ε., και συγκεκριμένα από τον παρακάτω Κ.Α., για τον οποίο έχει εγκριθεί η δέσμευση πίστωσης  με την αριθμ. 789/2018 πολυετή ΑΑΥ με ΑΔΑ: 6A88Ω1Γ-Γ16 και ΑΔΑΜ: 18REQ003653480 και αναλυτικά :
Κ.Α. Προϋπ/σμού 
Περιγραφή 
ΠΟΣΟ Α.Α.Υ. 2018 
ΠΟΣΟ Α.Α.Υ. 2019 
ΣΥΝΟΛΟ 
30-7135.011
Προμήθεια και τοποθέτηση οργάνων και δαπέδων ασφαλείας σε τρεις παιδικές χαρές του Δήμου Σητείας
1.000,00€
64.000,00 €
65.000,00 €  

Ως κριτήρια επιλογής τίθενται α) η καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας και β) η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα

Κριτήριο κατακύρωσης ορίζεται,:
Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάση τιμής για το σύνολο των ειδών της προμήθειας. Προσφορές για μέρος μόνο των ειδών, απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
 Ο διαγωνισμός θα γίνει στο δημοτικό κατάστημα του Δήμου Σητείας στην οδό Π.
Βαρθολομαίου 9,Τ.Κ. 72300, από την επιτροπή διενέργειας & αξιολόγησης του διαγωνισμού, την 16η Οκτωβρίου 2018,ημέρα Τρίτη, και από ώρα 11.00 π.μ. (ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών) μέχρι τις 11.30 π.μ. (ώρα λήξης της επίδοσης/παραλαβής των προσφορών).
Οι προσφορές μπορεί επίσης να αποστέλλονται ταχυδρομικά ή courier  στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Σητείας, Οδός Π. Βαρθολομαίου 9  Τ.Κ. 72300, Γραφείο Πρωτοκόλλου, για την επιτροπή διαγωνισμού, το αργότερο μέχρι την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού.
Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και ενώσεις  οικονομικών φορέων , οι οποίοι δεν αποκλείονται από τη συμμετοχή τους σε δημόσιες συμβάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 73 (παρ. 1,2,4β) και 74 του Ν. 4412/2016 και πληρούν τα κριτήρια επιλογής της παρ. 1α,γ  του άρθρου 75 του ίδιου νόμου.
Η διάρκεια ισχύος της σύμβασης ορίζεται σε 4 μήνες από την υπογραφή της. Τα υλικά θα πρέπει να είναι πλήρως εγκατεστημένα, όπως ορίζεται στην τεχνική μελέτη με αρ. 44/2018, έτοιμα για χρήση και σε κατάσταση που ορίζουν οι ισχύοντες κανονισμοί. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016.

 Ο ανάδοχος στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση, θα κληθεί να καταθέσει προ της υπογραφής της σύμβασης, εγγύηση καλής εκτέλεσης, υπέρ του Δήμου, για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της συμβατικής αξίας προ Φ.Π.Α.

Το σύνολο των τευχών του διαγωνισμού θα βρίσκονται αναρτημένα στο
www.sitia.gr , όπου παρέχεται ελεύθερη , άμεση και πλήρης πρόσβαση, καθώς και στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr, του ΚΗΜΔΗΣ.
Η μονή Ακρωτηριανής Τοπλού - Το φρούριο Καζάρμα - Το φοινικόδασος του Βάι ............. ............. .............
Παρακολουθήστε ζωντανά τις συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου Δ. Σητείας

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΡΘΡΩΝ

To Αεροδρόμιο Σητείας στο facebook ............. Πωλούνται στην Σητεία στο facebook .............

Πρώτιστος το υπηρετείν

.............

Ο ΜΥΘΟΣ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ ΤΗΣ ΣΗΤΕΙΑΣ

ΑΓΚΑΛΙΑΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΣΗΤΕΙΑ

............. .............