Σάββατο, 13 Οκτωβρίου 2018

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την ανάθεση προμήθειας και τοποθέτησης πινακίδων Γεωδιαδρόμων

Διακήρυξη  Συνοπτικού Διαγωνισμού για την ανάθεση προμήθειας και τοποθέτησης πινακίδων γεωδιαδρόμων του Παραδοτέου 4.2.3. της  Πράξης GEO-IN.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΣΗΤΕΙΑΣ
Προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, για την ανάθεση της < Προμήθειας και τοποθέτησης πινακίδων Γεωδιαδρομών > του παραδοτέου 4.2.3 της πράξης GEO-IN , σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας  23.172,16 € με ΦΠΑ 24%. 
Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) :    34928471-0  ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΣΗΜΑΝΣΗΣ.
Αντικείμενο της σύμβασης  είναι η προμήθεια και τοποθέτηση πινακίδων γεωδιαδρομών   του Παραδοτέου 4.2.3. : Δημιουργία και ανάδειξη νέων  Γεωδιαδρομών  και  βελτίωση  υπαρχόντων προσβάσιμων μονοπατιών, χαρακτηριστικών σημείων - αξιοθέατων, καθώς και  οδική σήμανση, της  Πράξης ¨ΓΕΩΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΑ ΝΗΣΙΩΤΙΚΑ ΓΕΩΠΑΡΚΑ – GEOTOURISM IN INSULAR GEOPARKS¨ και Ακρωνύμιο GEO-IN, του Προγράμματος  Συνεργασίας INTERREG V-A Ελλάδα – Κύπρος 2014-2020, τα οποία έχει αναλάβει ο Δήμος Σητείας ως Δικαιούχος 2.
Η δαπάνη θα αντιμετωπιστεί από τον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2018-19, από χρηματοδότηση από το πρόγραμμα συνεργασίας INTERREG V-A Ελλάδα – Κύπρος 2014-2020  και συγκεκριμένα από τον Κ.Α. 70-7135.005, για τον οποίο έχει εγκριθεί η δέσμευση πίστωσης  με την αριθμ. 789/2018 πολυετή ΑΑΥ με ΑΔΑ: 6A88Ω1Γ-Γ16 και ΑΔΑΜ: 18REQ003653480 και αναλυτικά :
Κ.Α. Προϋπ/σμού
Περιγραφή
ΠΟΣΟ Α.Α.Υ. 2018
ΠΟΣΟ Α.Α.Υ. 2019
ΣΥΝΟΛΟ
70-7135.005
Προμήθεια - τοποθέτηση πινακίδων σήμανσης για τις δράσεις του προγράμματος : ΓΕΩΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΑ ΝΗΣΙΩΤΙΚΑ ΓΕΩΠΑΡΚΑ - GEOTURISM IN INSULAR GEOPARKS - GEO IN
8.000,00€
15.173,00
23.173,00€
Ως κριτήρια επιλογής τίθενται α) η καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας και β) η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Κριτήριο κατακύρωσης ορίζεται,:
Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάση τιμής για το σύνολο των ειδών της προμήθειας. Προσφορές για μέρος μόνο των ειδών, απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
 Ο διαγωνισμός θα γίνει στο δημοτικό κατάστημα του Δήμου Σητείας στην οδό Π. Βαρθολομαίου 9,Τ.Κ. 72300, από την επιτροπή διενέργειας & αξιολόγησης του διαγωνισμού, την 30η Οκτωβρίου 2018ημέρα Τρίτη, και από ώρα 11.00 π.μ. (ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών) μέχρι τις 11.30 π.μ. (ώρα λήξης της επίδοσης/παραλαβής των προσφορών).
Οι προσφορές μπορεί επίσης να αποστέλλονται ταχυδρομικά ή courier  στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Σητείας, Οδός Π. Βαρθολομαίου 9  Τ.Κ. 72300, Γραφείο Πρωτοκόλλου, για την επιτροπή διαγωνισμού, το αργότερο μέχρι την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού.
Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και ενώσεις  οικονομικών φορέων , οι οποίοι δεν αποκλείονται από τη συμμετοχή τους σε δημόσιες συμβάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 73 (παρ. 1,2,4β) και 74 του Ν. 4412/2016 και πληρούν τα κριτήρια επιλογής της παρ. 1α,γ  του άρθρου 75 του ίδιου νόμου.
Η διάρκεια ισχύος της σύμβασης ορίζεται έως την 30/03/2019. Τα υλικά θα πρέπει να είναι πλήρως εγκατεστημένα, όπως ορίζεται στην τεχνική μελέτη με αρ. 39/2018.Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016.
 Το σύνολο των τευχών του διαγωνισμού θα βρίσκονται αναρτημένα στο www.sitia.gr , όπου παρέχεται ελεύθερη , άμεση και πλήρης πρόσβαση, καθώς και στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr, του ΚΗΜΔΗΣ.


Η μονή Ακρωτηριανής Τοπλού - Το φρούριο Καζάρμα - Το φοινικόδασος του Βάι ............. ............. .............
Παρακολουθήστε ζωντανά τις συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου Δ. Σητείας

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΡΘΡΩΝ

To Αεροδρόμιο Σητείας στο facebook ............. Πωλούνται στην Σητεία στο facebook .............

Πρώτιστος το υπηρετείν

.............

Ο ΜΥΘΟΣ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ ΤΗΣ ΣΗΤΕΙΑΣ

ΑΓΚΑΛΙΑΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΣΗΤΕΙΑ

............. .............

"/>

ΚΑΘΕ ΒΡΑΔΥ 24.00 ΜΕ 02.00

.........

ΔΗΜΟΦΙΛΗ