Πέμπτη, 20 Δεκεμβρίου 2018

Διακήρυξη δημόσιου ηλεκτρονικού διεθνή διαγωνισμού για την προμήθεια: «απορριμματοφόρο και υδροφόρο όχημα».

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΣΗΤΕΙΑΣ

Προκηρύσσει δημόσιο ηλεκτρονικό διεθνή διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής, ανά ομάδα αντικειμένου  για την προμήθεια  «Απορριμματοφόρο και Υδροφόρο Όχημα» ,συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας  306.400,00 €  με  Φ.Π.Α 24%, όπως αναλύεται παρακάτω:   
Ομάδα Α) «Απορριμματοφόρο όχημα» εκτιμώμενης αξίας 170.000,00 € με ΦΠΑ 24% με CPV:  34144512-0:  «Απορριμματοφόρα οχήματα με συμπιεστή απορριμμάτων».
Ομάδα Β) «Υδροφόρο όχημα για λόγους πυροπροστασίας», εκτιμώμενης αξίας 136.400,00 € με ΦΠΑ 24% με CPV: 34144212-7: « Υδροφόρες πυροσβεστικών οχημάτων». 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα είδη της προμήθειας σε λειτουργική κατάσταση, συνοδευόμενα με όλα τα απαραίτητα έγγραφα για την έκδοση άδειας κυκλοφορίας. Τα έξοδα μεταφοράς των οχημάτων στην έδρα του Δήμου βαρύνουν τον ανάδοχο. 
Οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς στο διαγωνισμό μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για μια ή περισσότερες ομάδες Α-Β , για τη συνολική ωστόσο προκηρυχθείσα ποσότητα κάθε ομάδας.
Απόρριψη ενός ή περισσοτέρων ειδών μιας «ομάδας» επιφέρει αυτόματα την απόρριψη της προσφοράς ολόκληρης της «ομάδας».
Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το ο Δήμος Σητείας .Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση θα βαρύνει τους προϋπολογισμούς οικ. έτους 2018 και 2019, του Δήμου  , για τους οποίους έχουν εκδοθεί οι αντίστοιχες αποφάσεις ανάληψης πολυετής υποχρέωσης και αναλυτικά:
Κ.Α. Προϋπ/σμού
Περιγραφή
2018
2019
ΑΑΥ-ΑΔΑ
20/7132.001
Προμήθεια Απορριμματοφόρου
20.000,00 €
150.000,00 €
875/18-6ΗΡ9Ω1Γ-4ΘΟ
30-7132.003
Προμήθεια υδροφόρου οχήματος για λόγους πυροπροστασίας
68.200,00 €
68.200,00 €
876/18-ΩΘΚΨΩ1Γ-Ζ78

ΣΥΝΟΛΟ
88.200,00 €
218.200,00 €


Ως κριτήρια επιλογής τίθενται α) η καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας και β) η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα.

Για την αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς θα βαθμολογηθούν τα τεχνικά χαρακτηριστικά και η τεχνική υποστήριξη σύμφωνα με τα κριτήρια αξιολόγησης όπως αυτά ορίζονται αναλυτικά στη 62/2018 μελέτη της Δ/νσης περιβάλλοντος & πρασίνου του Δήμου Σητείας.


Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά στη Διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. Ημερομηνία και ώρα έναρξης υποβολής προσφορών: Πέμπτη 27 Δεκεμβρίου 2018 και ώρα 00:01πμ. Καταληκτική
ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: Τετάρτη 30  Ιανουαρίου 2019 και ώρα 17:00μμ. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την Τρίτη  05  Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 10:00 π.μ.

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό παρέχεται σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, συνεταιρισμούς, ενώσεις προμηθευτών ή κοινοπραξίες αυτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, οι οποίοι δεν αποκλείονται από τη συμμετοχή τους σε δημόσιες συμβάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 73,74 του Ν. 4412/16. Οι ανωτέρω απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.-Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας τη σχετική διαδικασία εγγραφής.

Κάθε προσφορά αυτών που συμμετέχουν στο διαγωνισμό πρέπει να συνοδεύεται από εγγυητική επιστολή συμμετοχής υπέρ του Δήμου Σητείας,  ύψους 2% της προϋπολογισθείσης δαπάνης προ ΦΠΑ των προσφερόμενων ειδών ανά ομάδα.

Η διάρκεια ισχύος της σύμβασης ορίζεται σε 150 ημέρες  από την υπογραφή της , με δικαίωμα παράτασης της σύμβασης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 206 του Ν. 4412/16 και μετά από εισήγηση της επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής της προμήθειας και έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Ο προμηθευτής ή οι προμηθευτές στους οποίους θα γίνει η κατακύρωση, θα κληθούν να καταθέσουν προ της υπογραφής της σύμβασης, εγγύηση καλής εκτέλεσης, υπέρ του Δήμου , για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της συμβατικής αξίας προ Φ.Π.Α.

Το σύνολο των τευχών του διαγωνισμού θα βρίσκονται αναρτημένα στο www.sitia.gr , όπου παρέχεται ελεύθερη , άμεση και πλήρης πρόσβαση, καθώς και στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ
Η μονή Ακρωτηριανής Τοπλού - Το φρούριο Καζάρμα - Το φοινικόδασος του Βάι ............. ............. .............
Παρακολουθήστε ζωντανά τις συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου Δ. Σητείας

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΡΘΡΩΝ

To Αεροδρόμιο Σητείας στο facebook ............. Πωλούνται στην Σητεία στο facebook .............

Πρώτιστος το υπηρετείν

.............

Ο ΜΥΘΟΣ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ ΤΗΣ ΣΗΤΕΙΑΣ

ΑΓΚΑΛΙΑΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΣΗΤΕΙΑ

............. .............