Πέμπτη, 27 Δεκεμβρίου 2018

Ηλεκτρονική διαδικασία επιλογής αναδόχου για την προμήθεια λαμπτήρων led

Ο Δήμαρχος Σητείας διακηρύσσει τη Δημόσια, Ανοικτή, Διεθνή, Ηλεκτρονική διαδικασία επιλογής αναδόχου για την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ LED & ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΤΥΠΟΥ LED ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΦΩΤΙΣΜΟ» με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά όπως αυτή προσδιορίζεται βάσει του κόστους, με χρήση προσέγγισης κόστους – αποτελεσματικότητας με κοστολόγηση του κύκλου ζωής, σύμφωνα με το άρθρο 87 του ν. 4412/2016. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν. 4412/2016 και τους όρους της με αρ. πρωτ. 6849/24-12-18 Διακήρυξης. 


Ο οικονομικός φορέας με το χαμηλότερο σταθμισμένο κόστος επένδυσης κηρύσσεται ως ο Ανάδοχος της Προμήθειας. Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 1.879.114,60 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%), σύμφωνα με την αρ. 35/2018 μελέτη και θα βαρύνει τους προϋπολογισμούς του Δημου Σητείας για τα οικονομικά έτη 2018, 2019. Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι ο Δήμος Σητείας με χρήση 10ετους διάρκειας εγκεκριμένου Δάνειου από το Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων. 

Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α. : 20/7135.011 σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2018 του Δήμου με το συνολικό ποσό των 1.879.114,60 €. Το ποσό του δανείου προέρχεται κατά 75% από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕτΕΠ) μέσω του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων και το υπόλοιπο 25% ευθέως από το Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων. 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: http://www.promitheus.gov.gr.

 Ημερομηνία ανάρτησης στη ∆διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.∆.Η.Σ.: 31/12/2018 Ημερομηνία και ώρα έναρξης υποβολής προσφορών: 2 Ιανουαρίου 2019 και ώρα 10.00 πμ Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 5 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 10.00 πμ. 

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τουλάχιστον τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, ήτοι 12 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 10.00 πμ Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ηµεροµηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστηµα. Σελίδα | 2 Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία µέσω του συστήµατος βεβαιώνεται αυτόµατα από το σύστηµα µε υπηρεσίες χρονοσήµανσης σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ.3 του άρθρου 6 του Ν.4155/13 και το άρθρο 6 της ΥΑ Π1-2390/2013 «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)». 

Στο διαγωνισµό µπορούν να λάβουν µέρος αναγνωρισµένα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα και σε περίπτωση ενώσεων οικονοµικών φορέων, τα µέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:

 α) κράτος-μέλος της Ένωσης,

 β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, δ) σε τρίτες χώρες που δεν εµπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 

Βασική προϋπόθεση συμμέτοχης όλων των παραπάνω περιπτώσεων αποτελεί το κριτήριο να ασκούν ως κύρια δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο της προμήθειας (παραγωγή η εμπορία φωτιστικού εξοπλισμού) και να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα βιοτεχνικά ή εμπορικά ή βιομηχανικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος – μέλος εγκατάστασής τους (σύμφωνα με το α. 75 παρ. 2 του ν. 4412/2016).

 Στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων η παραπάνω προϋπόθεση ισχύει για όλα τα μέλη αυτών. Σε κάθε περίπτωση ισχύουν οι όροι όπως αυτοί αναλύονται στην διακήρυξη Δημάρχου Σητείας. Οι ανωτέρω ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούµενη από πιστοποιηµένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστηµα (Ε.Σ.Η.∆.Η.Σ.) Για τη συµµετοχή στη διαγωνιστική διαδικασία απαιτείται η κατάθεση εγγύησης συµµετοχής, ποσού 30.308,30 € που ανέρχεται σε ποσοστό 2% επί της εκτιµώµενης αξίας της σύµβασης (εκτός ΦΠΑ) σύμφωνα με την παρ. 1 α. 72 του ν. 4412/2016. Η εγγύηση συµµετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ηµέρες µετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της διακήρυξης, άλλως η προσφορά απορρίπτεται. 

Η εγγυητική επιστολή συµµετοχής υποβάλλεται από τον προσφέροντα ηλεκτρονικά σε µορφή αρχείου pdf και προσκοµίζεται από αυτόν στην Αρµόδια Υπηρεσία ∆ιεξαγωγής του ∆ιαγωνισµού σε έντυπη µορφή (πρωτότυπο) εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή. Επίσης το σύνολο των τευχών του διαγωνισµού θα βρίσκονται αναρτηµένα στο www.sitia.gr όπου παρέχεται ελεύθερη, άµεση και πλήρης πρόσβαση από την ηµεροµηνία αποστολής στην Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Η Προκήρυξη του διαγωνισµού θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Σητείας, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.sitia.gr και στην διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. και του ΚΗΜ∆ΗΣ. Περιληπτική διακήρυξη θα δηµοσιευθεί στον ελληνικό τύπο σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.3548/07 σε συνδυασµό µε τις διατάξεις του Ν.4412/2016. Τα έξοδα δηµοσίευσης θα βαρύνουν τον ανάδοχο. Η σχετική προκήρυξη Σύµβασης απεστάλη στην Υπηρεσία Επισήµων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Εφηµερίδων την 22/12/2018.  
Η μονή Ακρωτηριανής Τοπλού - Το φρούριο Καζάρμα - Το φοινικόδασος του Βάι ............. ............. .............
Παρακολουθήστε ζωντανά τις συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου Δ. Σητείας

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΡΘΡΩΝ

To Αεροδρόμιο Σητείας στο facebook ............. Πωλούνται στην Σητεία στο facebook .............

Πρώτιστος το υπηρετείν

.............

Ο ΜΥΘΟΣ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ ΤΗΣ ΣΗΤΕΙΑΣ

ΑΓΚΑΛΙΑΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΣΗΤΕΙΑ

............. .............

"/>

ΚΑΘΕ ΒΡΑΔΥ 24.00 ΜΕ 02.00

.........

ΔΗΜΟΦΙΛΗ