Πέμπτη, 10 Ιανουαρίου 2019

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απόκτηση κτηρίου για τις ανάγκες του ΤΕΙ Κρήτης στη Σητεία.

Στις 15 Νοεμβρίου 2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.00 συνήλθε στο Ηράκλειο σε συνεδρίαση το Πρυτανικό Συμβούλιο του Τ.Ε.Ι. Κρήτης στο γραφείο του Πρύτανη, σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. 9241/Φ20/15-11-2018 πρόσκληση του Πρύτανη του ΤΕΙ Κρήτης Νικολάου Κατσαράκη. 
Παρόντες Θρασύβουλος Μανιός Αντιπρύτανης, ως Προεδρεύων (λόγω απουσίας του Πρύτανη) Εμμανουήλ Δρακάκης Αντιπρύτανης Νεκτάριος Παπαδογιάννης Αντιπρύτανης Χρήστος Φλώρος Αντιπρύτανης Αντώνιος Παντελάκης Εκπρόσωπος Διοικητικών Υπαλλήλων Απόντες 
Εκπρόσωποι των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών δεν έχουν υποδειχθεί από τους Συλλόγους τους, μολονότι ειδοποιήθηκαν νόμιμα. Γραμματέας του Πρυτανικού Συμβουλίου ήταν η Μαρία Μούντη, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη του Τμήματος Συλλογικών και Ατομικών Οργάνων και Επιτροπών. 

Θέμα 11 ο Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απόκτηση κτηρίων για τις ανάγκες του ΤΕΙ Κρήτης στο Ηράκλειο, τα Χανιά, το Ρέθυμνο, τον Άγιο Νικόλαο και τη Σητεία Το Πρυτανικό Συμβούλιο του ΤΕΙ Κρήτης αφού έλαβε υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του Ν. 4009/2011 (Φ.Ε.Κ. 195/6-9-2011 τ. Α΄) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 2, 12 και 14 του Ν. 4485/4.8.2017 «Διάρθρωση της ανώτατης εκπαίδευσης - Νομική μορφή των Α.Ε.Ι». 

3. Τις διατάξεις των άρθρων 2, 3 και 4 του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112 Α΄) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 23 του Ν. 4210/2013 (ΦΕΚ 254 Α΄) «Ρυθμίσεις Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και άλλες Διατάξεις». 

4. Την με αρ. πρωτ. 662/Φ20/31-01-2018 (ΑΔΑ: 6Ξ7Σ4691Ο3-ΠΕΓ) απόφαση του Πρύτανη με θέμα «Συγκρότηση του Πρυτανικού Συμβουλίου του ΤΕΙ Κρήτης».

 5. Την απόφαση της Συγκλήτου με αρ. πράξης 176/11.01.2018 (ΦΕΚ Τεύχος Β’/855/12.03.2018) «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων της Συγκλήτου στο Πρυτανικό Συμβούλιο για θέματα της Διεύθυνσης Οικονομικού του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Κρήτης».

 6. Την με αρ. 172/Φ20/11-01-2018 Απόφαση του Πρύτανη του Τ.Ε.Ι. με θέμα «Καθορισμός αναπλήρωσης του Πρύτανη και τομείς ευθύνης και επιμέρους αρμοδιότητες των Αντιπρυτάνεων του Τ.Ε.Ι. Κρήτης » (ΦΕΚ 203/τ. Β΄/30-01-2018). 2 

7. Την με ημερομηνία 15-11-2018 εισήγηση του αρμόδιου Αντιπρύτανη Θρασύβουλου Μανιού με θέμα «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απόκτηση κτηρίων για τις ανάγκες του ΤΕΙ Κρήτης στο Ηράκλειο, τα Χανιά, το Ρέθυμνο, τον Άγιο Νικόλαο και τη Σητεία». 

8. Την με αρ. 206997/Ζ1/27-11-2017 Πράξη του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 633/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./30-11-2017) με την οποία διαπιστώθηκε η εκλογή Πρύτανη και τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων του ΤΕΙ Κρήτης. 

Αποφάσισε 
Την έγκριση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απόκτηση κτηρίων προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες του ΤΕΙ Κρήτης στο Ηράκλειο, τα Χανιά, το Ρέθυμνο, τον Άγιο Νικόλαο και τη Σητεία, ως εξής: 

Αντικείμενο 
Το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης, διατηρεί Τμήματά του σε πέντε πόλεις της Κρήτης, το Ηράκλειο, τα Χανιά, το Ρέθυμνο, τον Άγιο Νικόλαο και τη Σητεία. Το πρόβλημα στέγασης των φοιτητών σε όλες αυτές τις πόλεις είναι εξαιρετικά μεγάλο, καθώς η επέκταση της διάρκειας της τουριστικής περιόδου και η νέα μορφή σύντομης ενοικίασης οικιών (βλέπε Air BNB) λειτουργούν ανταγωνιστικά με τις ανάγκες των φοιτητών. Το ΤΕΙ Κρήτης αποφάσισε να διερευνήσει τη δυνατότητα απόκτησης, μέσα από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) του Ιδρύματος, κτήρια ικανοποιητικού μεγέθους για την ανάπτυξη Φοιτητικών Εστιών, αλλά και χώρων φιλοξενίας επισκεπτών καθηγητών ή και ερευνητών, καθώς και άλλων δραστηριοτήτων, στις πόλεις του Ηρακλείου, των Χανίων, του Ρεθύμνου, του Αγίου Νικολάου και της Σητείας.

 Διαδικασία 
Η διαδικασία πρόκειται να λάβει χώρα σε δύο στάδια. Στο πρώτο, που υλοποιείται μέσω της παρούσας πρόσκλησης, θα εντοπιστούν πιθανά κτήρια και η δυνατότητα απόκτησής τους. Έμφαση θα δοθεί στη διαθεσιμότητα / ενδιαφέρον από πλευράς ιδιοκτήτη, τη θέση, το μέγεθος, την κατάσταση, την ηλικία, την τακτοποίηση κ.ο.κ. (βλέπε απαιτήσεις και κριτήρια επιλογής). Σε αυτή τη φάση η εμπορική και αντικειμενική αξία του ακινήτου δεν θα αποτελέσουν βασικά στοιχεία επιλογής, όσο κυρίως ότι τα κτήρια θα μπορέσουν να περάσουν στην Ιδιοκτησία του Ιδρύματος χωρίς νομικά προβλήματα, αλλά και ότι τεχνικά και λειτουργικά πληρούν τις ανάγκες για τις οποίες θα αποκτηθούν. Επίσης σημαντικό στοιχείο είναι και η εκτίμηση του κόστους και χρόνου μετατροπής τους σε χώρους φιλοξενίας. Στη συνέχεια με βάση τις προτάσεις που θα έχουν συλλεχθεί, το ΤΕΙ Κρήτης εξετάζει τη δυνατότητα δέσμευσης κεφαλαίων από το ΠΔΕ για να προχωρήσει σε προκήρυξη με βάση τη διαδικασία της πλέον συμφέρουσας προσφοράς (δεύτερο μέρος της διαδικασίας). Τα αποτελέσματα της παρούσας εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα χρησιμοποιηθούν για την ανάπτυξη μιας πολυκριτηριακής μεθόδου βαθμολογίας, που θα χρησιμοποιηθεί για την τελική ποιοτική αξιολόγηση των κτηρίων. Στη συνέχεια η προσφερόμενη τιμή θα συνδυαστεί με τη βαθμολογία, ενώ η τελική απόφαση θα βασιστεί και στην οικονομική αξία, όπως θα εκτιμηθεί από το Σώμα Ορκωτών Εκτιμητών. Στον ανοιχτό και διεθνή διαγωνισμό που θα σχεδιαστεί να πραγματοποιηθεί μέσα στο 2019, θα μπορούν να καταθέσουν προτάσεις και ιδιοκτήτες κτηρίων που δεν συμμετείχαν στην 1η φάση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. 

Ελάχιστες απαιτήσεις και κριτήρια επιλογής 
Οι βασικές απαιτήσεις είναι οι παρακάτω: 

1. Νομικά τακτοποιημένο κτήριο με το σύνολο των απαιτούμενων αδειών. 

2. Ελάχιστη επιφάνεια κτηρίου 500 m 2 για το Ηράκλειο και τα Χανιά και 300 m 2 για το Ρέθυμνο, τον Άγιο Νικόλαο και τη Σητεία. 3 

3. Μέγιστη επιφάνεια κτηρίου 2.500 m 2 για το Ηράκλειο και τα Χανιά και 1.500 m 2 για το Ρέθυμνο,τον Άγιο Νικόλαο και τη Σητεία.

 4. Η χωροθέτηση του κτηρίου εντός των ορίων των παρακάτω Δημοτικών Ενοτήτων: α. Για το Ηράκλειο: (α) Δήμος Ηρακλείου Κρήτης, Δημοτική Ενότητα Ηρακλείου (Ηράκλειο), (β) Δήμος Μαλεβιζίου, Δημοτική Ενότητα Γαζίου (Γάζι) β. Για τα Χανιά: Δήμος Χανίων, Δημοτική Ενότητα Χανίων (Χανιά) γ. Για το Ρέθυμνο: Δήμος Ρεθύμνης, Δημοτική Ενότητα Ρεθύμνης (Ρέθυμνο) δ. Για τον Άγιο Νικόλαο: Δήμος Αγίου Νικολάου, Δημοτική Ενότητα Αγίου Νικολάου (Αγ. Νικόλαος) ε. Για τη Σητεία: Δήμος Σητείας, Δημοτική Ενότητα Σητείας (Σητεία) 

5. Ακριβής διεύθυνση καθώς θα εκτιμηθεί η σύνδεσή του με τους χώρους εκπαίδευσης του ΤΕΙ Κρήτης μέσα από ασφαλές οδικό δίκτυο και κυρίως μέσα από υφιστάμενη γραμμή των τοπικών αστικών λεωφορείων. 

6. Ιδιοκτησιακή κατάσταση και διαθεσιμότητα προς πώληση. Τα βασικά κριτήρια θα είναι με σειρά προτεραιότητας και σχετικής βαρύτητας: 1. Η νομική υπόσταση του κτηρίου 2. Ηλικία κτηρίου (χρόνος αποπεράτωσης στατικού φορέα) 3. Διαθέσιμη επιφάνεια 4. Θέση και ευκολία πρόσβασης από και προς τα κτήρια του ΤΕΙ Κρήτης σε κάθε πόλη 5. Γενική κατάσταση, εκτιμώμενο κόστος διαμόρφωσης και απαιτούμενος χρόνος Έγγραφα και πιστοποιητικά αξιολόγησης 

Τα έγγραφα και πιστοποιητικά που είναι απαραίτητα για την αξιολόγηση είναι τα εξής: 

1. Τίτλοι ιδιοκτησίας του κτηρίου καθώς και μια επιστολή των ιδιοκτητών ότι ενδιαφέρονται να προβούν στην πώληση του συγκεκριμένου κτηρίου. 

2. Άδεια Δόμησης και λοιπές αδειοδοτήσεις 

3. Αρχιτεκτονικά σχέδια (κατόψεις –όψεις –τομές ) κ.λπ. 1:100 

4. Κατάλογος εμβαδών ανά χρήση χώρων 

5. Φωτογραφική αποτύπωση 6. Σύντομη Περιγραφή Κτηρίων που θα προτείνονται: α. Είδος κτηρίου και περιγραφή χώρων με την υφιστάμενη χρήση τους και εμβαδομέτρησή τους. β. Υποδομές Η/Μ και χώροι εσωτερικής διακίνησης –ανελκυστήρες αναβατόρια- κλιμακοστάσια γ. Πιθανοί χώροι στάθμευσης και ακάλυπτου χώρου δ. Πιθανοί χώροι υγειονομικού ενδιαφέροντος Επιτροπή αξιολόγησης 

Η επιτροπή που θα αξιολογήσει τις προτάσεις θα αποτελείται από τους: - Θρασύβουλο Μανιό, Καθηγητή, Αντιπρύτανη Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης, που θα Προεδρεύει - Εμμανουήλ Δρακάκη, Καθηγητή, Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας - Ιωάννη Βαρδιάμπαση, Καθηγητή, Κοσμήτορα της Σχολής Εφαρμοσμένων Επιστημών - Στυλιανό Παπαδάκη, Καθηγητή, Κοσμήτορα της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας - Βασίλειο Ζαφειρόπουλο, Καθηγητή, Πρόεδρο του Τμήματος Διατροφής και Διαιτολογίας - Χρυσούλα Αλεξανδράκη, Επίκουρη Καθηγήτρια, Πρόεδρο του Τμήματος Μηχανικών Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής Τ.Ε. - Χαράλαμπο Κουτρούλη, Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ΤΕΙ Κρήτης - Ειρήνη Τζανάκη, Προϊσταμένη του Τμήματος Μελετών και Κατασκευών του ΤΕΙ Κρήτης - Εκπρόσωπο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος με τον αναπληρωτή του 4 Τη γραμματειακή υποστήριξη της Επιτροπής και τη διαδικασία συλλογής των προτάσεων και παροχής διευκρινήσεων θα αναλάβει το στέλεχος της ΔΤΥ του ΤΕΙ Κρήτης, Ερμιόνη Γιαλύτη (2810 379376). 

Όλες οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν ψηφιακά μέχρι και 31 Ιανουαρίου 2019, στην ιστοσελίδα https://eforms.edu.teicrete.gr/agoraKtiriou. Ο ενδιαφερόμενος θα παραλάβει αριθμό ταυτοποίησης της προσφοράς του και θα υποβάλει ψηφιακά το ζητούμενο υλικό τεκμηρίωσης που αφορά την προσφορά. Το συνολικό μέγεθος των σχετικών αρχείων δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 10 ΜΒ). Ακριβές απόσπασμα

 Η Γραμματέας Μαρία Μούντη
Η μονή Ακρωτηριανής Τοπλού - Το φρούριο Καζάρμα - Το φοινικόδασος του Βάι ............. ............. .............
Παρακολουθήστε ζωντανά τις συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου Δ. Σητείας

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΡΘΡΩΝ

To Αεροδρόμιο Σητείας στο facebook ............. Πωλούνται στην Σητεία στο facebook .............

Πρώτιστος το υπηρετείν

.............

Ο ΜΥΘΟΣ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ ΤΗΣ ΣΗΤΕΙΑΣ

ΑΓΚΑΛΙΑΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΣΗΤΕΙΑ

............. .............