Κυριακή, 10 Μαρτίου 2019

Προκήρυξη για την ανάθεση της μελέτης με τίτλο: «Εκπόνηση μελετών για την Χωροθέτηση Καταδυτικού Πάρκου στο Δήμο Ιεράπετρας»

Δήμος Ιεράπετρας προκηρύσσει την ανάθεση της μελέτης με τίτλο: «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΤΑΔΥΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ», με προεκτιμώμενη αμοιβή 68.159,44 (με Φ.Π.Α.), (CPV: 90712100-2 Χωροταξικές Μελέτες, 79412000-5 Οικονομικές Μελέτες, 71333000-1 Μηχανολογικές Μελέτες, 71300000-1 Υπηρεσίες Μηχανικού, 71351923-2 Υπηρεσίες βαθυμετρικής αποτύπωσης, 71351100-4 Γεωτεχνικές μελέτες και έρευνες, 71313400-9 Περιβαλλοντικές Μελέτες), η οποία χρηματοδοτείται από το Περιφερειακό Ταμείο.


Η μελέτη περιλαμβάνει τις προεκτιμώμενες αμοιβές των παρακάτω κατηγοριών μελετών:
Χωροταξική Μελέτη (κατηγορία 1), Οικονομική Μελέτη (κατηγορία 3) Μηχανολογική Μελέτη (κατηγορία 9), Λιμενική Μελέτη (κατηγορία 11), Τοπογραφικές Μελέτες (κατηγορία 16), Γεωτεχνική μελέτη (κατηγορία 21), Περιβαλλοντική Μελέτη (κατηγορία 27)
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Ιεράπετρας, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στο άρθρο 8 της παρούσας διακήρυξης, σε φάκελο προσφοράς.
Ημερομηνία και ώρα λήξης υποβολής προσφορών: 14-3-2019 ΗΜΈΡΑ Πέμπτη και ώρα 10,00πμ.
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην εκπόνηση μελετών των ζητούμενων κατηγοριών και που είναι εγκατεστημένα σε: α) κράτος-μέλος της Ένωσης, β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την’Ενωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ’ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. Κάθε οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των περιπτώσεων γ) και δ) της παρ. 1 του άρθρου 77 του ν. 4412/2016. Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Η ένωση των φυσικών ή νομικών προσώπων μπορεί να αφορά στην ίδια ή σε διαφορετικές κατηγορίες μελετών Οι συμμετέχοντες πρέπει να διαθέτουν:
α. Για την κατηγορία μελέτης 1 (Χωροταξική Μελέτη) ένα μελετητή τουλάχιστον 4ετούς εμπειρίας. Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει αποδεδειγμένη τεχνογνωσία και εμπειρία στη υλοποίηση τουλάχιστον ενός (1) αντίστοιχου έργου.
β. Για την κατηγορία μελέτης 3 (Οικονομική Μελέτη) ένα μελετητή τουλάχιστον 4ετούς εμπειρίας. Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει αποδεδειγμένη τεχνογνωσία και εμπειρία στη υλοποίηση τουλάχιστον ενός (1) αντίστοιχου έργου.
γ. Για την κατηγορία μελέτης 9 (Μηχανολογική Μελέτη) ένα μελετητή τουλάχιστον 4ετούς εμπειρίας. Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει αποδεδειγμένη τεχνογνωσία και εμπειρία στη υλοποίηση τουλάχιστον ενός (1) αντίστοιχου έργου.
δ. Για την κατηγορία μελέτης 11 (Λιμενική Μελέτη) ένα μελετητή τουλάχιστον 4ετούς εμπειρίας. Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει αποδεδειγμένη τεχνογνωσία και εμπειρία στη υλοποίηση τουλάχιστον ενός (1) αντίστοιχου έργου.
ε. Για την κατηγορία μελέτης 16 (Τοπογραφικές Μελέτες) ένα μελετητή τουλάχιστον 4ετούς εμπειρίας. Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει αποδεδειγμένη τεχνογνωσία και εμπειρία στη υλοποίηση τουλάχιστον ενός (1) αντίστοιχου έργου.
ζ. Για την κατηγορία μελέτης 21 (Γεωτεχνική Μελέτη) ένα μελετητή τουλάχιστον 4ετούς εμπειρίας. Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει αποδεδειγμένη τεχνογνωσία και εμπειρία στη υλοποίηση τουλάχιστον ενός (1) αντίστοιχου έργου.
η. Για την κατηγορία μελέτης 27 (Περιβαλλοντική Μελέτη) ένα μελετητή τουλάχιστον 4ετούς εμπειρίας. Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει αποδεδειγμένη τεχνογνωσία και εμπειρία στη υλοποίηση τουλάχιστον ενός (1) αντίστοιχου έργου αλλά και στην έκδοση μιας (1) τουλάχιστον Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων.
Η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης ορίζεται σε οκτώ (8) μήνες από την υπογραφή του συμφωνητικού.
Για την συμμετοχή στο Διαγωνισμό δεν απαιτείται κατάθεση εγγυητικής επιστολής. Ο χρόνος ισχύος προσφορών είναι δέκα (10) μήνες από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφορών.
Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι εκείνο της «πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής », σύμφωνα με την τον Ν. 4412/2016, που θα προκύψει από τη στάθμιση της βαθμολογίας των Τεχνικών και των Οικονομικών προσφορών των Διαγωνιζομένων που δεν αποκλείστηκαν, βάσει των άρθρων 18, 19, 20, 21 και 22 της προκήρυξης.
Η μονή Ακρωτηριανής Τοπλού - Το φρούριο Καζάρμα - Το φοινικόδασος του Βάι ............. ............. .............
Παρακολουθήστε ζωντανά τις συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου Δ. Σητείας

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΡΘΡΩΝ

To Αεροδρόμιο Σητείας στο facebook ............. Πωλούνται στην Σητεία στο facebook .............

Πρώτιστος το υπηρετείν

.............

Ο ΜΥΘΟΣ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ ΤΗΣ ΣΗΤΕΙΑΣ

ΑΓΚΑΛΙΑΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΣΗΤΕΙΑ

............. .............

"/>

ΚΑΘΕ ΒΡΑΔΥ 22.00 ΜΕ 24.00

.........

ΔΗΜΟΦΙΛΗ