Πέμπτη, 22 Αυγούστου 2019

Δημοσιεύθηκε η Δασική Ρυθμιστική Διάταξη Θήρας για το έτος 2019- 2020.

Ο Δ/ντής Δασών Λασιθίου Έχοντας υπόψη: 1.Τις διατάξεις του Ν.Δ.86/1969 «περί δασικού κώδικα» (άρθρα 251, 258, 259 και 261), του Ν.Δ.996/1971 (άρθρο 11), του Ν.177/1975 (άρθρα 7 & 8), του Ν.2637/1998 (άρθρα 57,58 & 59). 

2. Της 414985/29-11-1985 (ΦΕΚ.757/τ.Β΄/18-12-1985) κοινής απόφασης του Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Αναπληρωτή Υπουργού Γεωργίας «Μέτρα διαχείρισης της άγριας πτηνοπανίδας» (άρθρα 5 & 11), όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις υπ.αριθμ.366599/16-12-1996 (ΦΕΚ.1188/τ.Β΄/31- 12-96), 294283/23-12-97 (ΦΕΚ.68/τ.Β΄/04-02-1998), 87578/703/6-3-2007 (ΦΕΚ.581/Β΄/23-4-2007) κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Γεωργίας και της Η.Π.37338/1807/Ε.103/1- 9-2010 (ΦΕΚ.1495/τ.Β΄/2010) κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, όπως αυτή τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την υπ.αριθμ. Η.Π.8353/276/Ε103/23-2-2012 (ΦΕΚ.415/τ.Β΄/2012) κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών-Οικονομικών-Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας-Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής-Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. 

3. Το άρθρο 255 του Ν.Δ.86/1969, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 57, παρ.4 του Ν.2637/1998. 

4. Τις διατάξεις του Ν.3208/2003 «Προστασία των δασικών οικοσυστημάτων, κατάρτιση δασολογίου, ρύθμιση εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί δασών και δασικών εν γένει εκτάσεων και άλλες διατάξεις».(ΦΕΚ.303/τ.Α΄/24-12-2003). 

5. Την Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης «για την διατήρηση της άγριας ζωής και του φυσικού περιβάλλοντος της Ευρώπης» όπως κυρώθηκε με το Ν.1335/1983 (ΦΕΚ.32/τ.Α΄/13-3-1983). 

6.Την Διεθνή Σύμβαση Ραμσάρ «για την προστασία των διεθνούς ενδιαφέροντος υγροτόπων και υδροβιοτόπων», η οποία κυρώθηκε με το Ν.191/1974 (ΦΕΚ 350/τ.Α΄/29-11-1974). 

7.Την Σύμβαση της Βόννης «για την διατήρηση των αποδημητικών ειδών που ανήκουν στην άγρια πανίδα», η οποία κυρώθηκε με τον Ν.2719/1999 (ΦΕΚ.106/τ.Α΄/26-05-1999). 

8. Την Κοινοτική Οδηγία 79/409/ΕΟΚ «για την διατήρηση των άγριων πτηνών» καθώς και όλες τις μετέπειτα σχετικές τροποποιήσεις της. 

9. Την Κοινοτική Οδηγία 92/43/ΕΟΚ «για την διατήρηση των φυσικών οικοτόπων, καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας». 

10.Τις 399/1993, 540/1993, 641/1993, 1174/1994, 1592/1998, 590/1998, 2580/2000,1047/2001 και 2603/2003 αποφάσεις του ΣτΕ. 

11.Το Ν.3028/2002 (ΦΕΚ.153/τ.Α΄/2002) «για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς. 

12.Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ.63/2005 (ΦΕΚ.98/τ.Α΄/2005). 

13.Τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ.1 παρ. 1 περ. β του Π.Δ.189/2009 (ΦΕΚ.221/τ.Α΄/) «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων». 

14. Τον Ν.3852/2010 (ΦΕΚ.87/τ.Α΄/2010) «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης». 

15. Το Π.Δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114/τ.Α’/2015) περί «Ανασύσταση των Υπουργείων και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας». 

16. Το Π.Δ. 132/2017 (ΦΕΚ 160/τ.Α’/2017) «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ)». 

17. Το Π.Δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους – Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων (ΦΕΚ 119/τ.Α’/8-7-2019). 

18. Το Π.Δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών (ΦΕΚ 121/τ.Α’/9-7-2019). 

19. Το Π.Δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων (ΦΕΚ 122/τ.Α’/17-7-2019).

 20. Την 97734/4284/14-8-2007 (ΦΕΚ 1657/τ.Β’/21-8-2007) απόφαση «Τροποποίηση ρυθμίσεων θήρας» 

21. Το Π.Δ. 136/2010 (ΦΕΚ.229/τ.Α΄/2010) «Οργανισμός Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης».

 22. Την 8165/27-6-2017 απόφαση της Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης «Ανάθεση άσκησης αρμοδιοτήτων σε οργανικές μονάδες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής με «Με εντολή Συντονιστή» («Μ.Ε.Σ.») αποφάσεων, εγγράφων και άλλων πράξεων, στους Προϊστάμενους των οργανικών μονάδων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης καθώς και σε υπαλλήλους κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ της Δ/νσης Αλλοδαπών και Μετανάστευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν. 4147/2013 (Φ.Ε.Κ. 98 τ.Α΄), όπως ισχύουν». (ΦΕΚ 2247/τ.Β.’/30-6-2017). 

23.Την αριθμ.1864/7-8-1976 Δασική Αστυνομική Διάταξη (αριθμ. Δ.Α.Δ. 6/1976) «Καθορισμός περιοχών ζωνών θήρας τρυγόνων, ορτύγων, δενδρόβιων, περιστεροειδών κ.λ.π.». 

24. Την ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/71082/539/5-8-2019 απόφαση Υπουργού ΥΠΕΝ «Ρυθμίσεις θήρας για την κυνηγετική περίοδο 2019 – 2020» (ΦΕΚ 3137/τ.Β’/6-8-2019). 

25. Την ανάγκη διατήρησης των πληθυσμών όλων των ειδών της άγριας πανίδας σε ικανοποιητικά επίπεδα ώστε να ανταποκρίνονται στις οικολογικές, επιστημονικές και μορφωτικές απαιτήσεις, λαμβανομένων υπόψη των οικονομικών και ψυχαγωγικών τοιούτων. 

26. Το με αρ. πρωτ. 3524/9-8-2019 πάγιο αίτημα του Κ.Σ. Τζερμιάδων Δήμου Οροπεδίου Λασιθίου για μετάθεση της έναρξης της Κυνηγετικής περιόδου στις 15-9-2019, εξαιτίας των οξυμένων προβλημάτων που δημιουργούνται στην περιοχή από την κυνηγετική δραστηριότητα κατά την διάρκεια συγκομιδής των αγροτικών προϊόντων και την ανάγκη αντιμετώπισής τους. 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε Α΄.
 ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΚΑΙ ΘΗΡΑΜΑΤΑ 

1. Καθορίζουμε για τον Νομό Λασιθίου, την διάρκεια της κυνηγετικής περιόδου 2019-2020 από 20 Αυγούστου 2019 μέχρι και 29 Φεβρουαρίου 2020, πλην της περιοχής του Δήμου Οροπεδίου Λασιθίου αποδεχόμενοι το ανωτέρω σχετικό (26) αίτημα του Κ.Σ. Τζερμιάδων.

 2. Κατ’ εξαίρεση της παραπάνω παραγράφου, επιτρέπουμε τη θήρα του αγριοκούνελου (Oryctolagus cuniculus) μέχρι την 10 Μαρτίου 2020. Τα επιτρεπόμενα να κυνηγηθούν είδη, η χρονική περίοδος και οι μέρες κυνηγίου τους, καθώς και ο μέγιστος αριθμός θηραμάτων κατά είδος, που επιτρέπεται να θηρεύει ο κυνηγός στην ημερήσια έξοδό του, αναφέρονται στον συνημμένο «πίνακα θηρεύσιμων ειδών» που ακολουθεί.


ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΗΡΕΥΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ 
Επισυνάπτεται στην αριθμ. 4/3542/12-8-2019 Δασική Ρυθμιστική Διάταξη Α/Α ΕΙΔΟΣ ΖΩΝΕΣ 1 ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΗΜΕΡΕΣ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΑΝΑ ΚΥΝΗΓΟ/ΕΞΟΔΟ ΘΗΛΑΣΤΙΚΑ 

1.* Αγριοκούνελο (Oryctolagus cuniculus) 20/8 - 14/9 15/9 – 10/3 
Όλες Χωρίς περιορισμό
 2. ** Λαγός (Lepus europaeus) 15/9 – 10/1 Τετ-Σαβ-Κυρ Ένα (1) 
3. Αγριόχοιρος (Sus scrofa) 15/9 – 20/1 Τετ-Σαβ-Κυρ Χωρίς περιορισμό 
4. Αλεπού (Vulpes vulpes) 20/8-14/9 15/9 – 29/2 Όλες Χωρίς περιορισμό 
5. Πετροκούναβο (Martes foina) 15/9 – 29/2 Όλες 

Χωρίς περιορισμό ΠΟΥΛΙΑ
 α) Δενδρόβια, εδαφόβια κ.α. 
1. Σιταρήθρα (Alauda arvensis) 20/8 – 14/9 15/9 – 10/2 Όλες Δέκα (10) 
2. Φάσα (Columba palumbus) 20/8 – 14/9 15/9 – 20/2 Όλες Χωρίς περιορισμό 
3. Αγριοπερίστερο (Columba livia) 20/8 – 14/9 15/9 – 20/2 Όλες Χωρίς περιορισμό 4. Ορτύκι (Coturnix coturnix) 20/8 – 14/9 15/9 – 20/2 Όλες Δώδεκα (12) 5. Τρυγόνι (Streptopelia turtur) 20/8 – 14/9 15/9 – 20/2 Όλες Οκτώ (8) 6. Τσίχλα (Turdus philomelos) 20/8 – 14/9 15/9 – 29/2 Όλες Είκοσι πέντε (25) (Συνολικά από όλα τα είδη) 7. Δενδρότσιχλα (Turdus viscivorus) 20/8 – 14/9 15/9 – 20/2 Όλες 8. Κοκκινότσιχλα (Turdus iliacus) 20/8 – 14/9 15/9 – 29/2 Όλες 9. Γερακότσιχλα (Turdus pilaris) 20/8 – 14/9 15/9 – 29/2 Όλες 10. Κότσυφας (Turdus merula) 20/8 – 14/9 15/9 – 20/2 Όλες 11. Καρακάξα (Pica pica) 20/8 – 14/9 15/9 – 29/2 Όλες Χωρίς περιορισμό 12. Κάργια (Corvus monedula) 20/8 – 14/9 15/9 – 29/2 Όλες Χωρίς περιορισμό 13. Κουρούνα (Corvus corone) 20/8 – 14/9 15/9 – 29/2 Όλες Χωρίς περιορισμό 14. Ψαρόνι (Sturnus vulgaris) 20/8 – 14/9 15/9 – 29/2 Όλες Χωρίς περιορισμό 15. Μπεκάτσα (Scolopax rusticola) 15/9 – 29/2 Όλες Δέκα (10) 16. *** Πετροπέρδικα (Alectoris graeca) 1/10–15/12 Τετ-Σαβ-Κυρ Δύο (2) 17. **** Νησιώτικη Πέρδικα (Alectoris chukar) 1/10–15/12 Τετ-Σαβ-Κυρ Τέσσερα (4) 18. Φασιανός( Phasianus s.p. Κυνηγετικός) 15/9–31/12 Τετ-Σαβ-Κυρ Ένα (1) ΠΟΥΛΙΑ: β) Υδρόβια και παρυδάτια 1. Σφυριχτάρι (Mareca penelope) 15/9 –10/2 Όλες Δώδεκα (12) [Συνολικά από όλα τα είδη] 2. Κιρκίρι (Anas crecca) 15/9 – 31/1 Όλες 3. Πρασινοκέφαλη (Anas platyrhynchos) 15/9 – 31/1 Όλες 4. Σουβλόπαπια (Anas acuta) 15/9 – 10/2 Όλες 5. Σαρσέλα (Anas querquedula) 15/9 – 31/1 Όλες 6. Χουλιαρόπαπια (Anas clypeata) 15/9 – 31/1 Όλες 7. Κυνηγόπαπια (Aythya ferina) 15/9 – 31/1 Όλες 8. Τσικνόπαπια (Aythya fuligula) 15/9 – 31/1 Όλες 9. Φαλαρίδα (Fulica atra) 15/9 – 10/2 Όλες 10 ***** Ασπρομετωπόχηνα (Anser albifrons) 15/9 – 31/1 Όλες 11. Νερόκοτα (Gallinula chloropus) 15/9 – 31/1 Όλες Δέκα (10) 12. Μπεκατσίνι (Gallinago gallinago) 15/9 – 31/1 Όλες Δέκα (10) 13. Καλημάνα (Vanellus vanellus) 15/9 – 31/1 Όλες Δέκα (10) 1 Περιοχές της χώρας οι οποίες είχαν χαρακτηρισθεί «ως ζώνες διάβασης των αποδημητικών πουλιών» με αποφάσεις του Υπουργού Γεωργίας μέχρι την 18-12-1985 καθώς και με την ανωτέρω (20) σχετική. * Από 1/3 έως 10/3 μόνο σε νησιά που υπάρχει αγριοκούνελο χωρίς συνοδεία σκύλου. ** Οι εξαιρέσεις του κυνηγίου του λαγού καθορίζονται στο κεφάλαιο Β, παρ. 5. *** Επιτρέπεται η θήρα στις ΖΕΠ α) GR 2450009 (περιοχή Γαλαξιδίου), β) GR 114009 (Όρος Φαλακρό) και γ) GR 2530006 (Όρος Ζήρεια), μόνο τις μέρες Σάββατο και Κυριακή. **** Ειδικές ρυθμίσεις του κυνηγίου της νησιώτικης πέρδικας καθορίζονται στο κεφάλαιο Β, παρ. 10. ***** Απαγορεύεται η θήρα [κοινή υπουργική απόφαση Η.Π.8353/276/Ε103 (ΦΕΚ 415/Β/23.02.2012) στη λίμνη Κερκίνη, Κορώνεια-Βόλβη στο Δέλτα του Νέστου, στη Λίμνη Ισμαρίδα, στη Λίμνη Βιστονίδα-Πόρτο Λάγος και στο Δέλτα του Έβρου καθώς και στην περιοχή του έλους Αρτζάν (ΖΕΠ με κωδικό GR 1230005) και στην περιοχή της λίμνης Δοϊράνης (ΖΕΠ με κωδικό GR 12330003)]. Β΄. ΕΙΔΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 1. Απαγορεύουμε το κυνήγι της Μπεκάτσας (Scolopax rusticola) στο καρτέρι, το πρωί και το βράδυ. 2. Περιορίζουμε την χρησιμοποίηση σκύλων δίωξης για άσκηση κυνηγίου, από 15-09-2019 μέχρι και 20-01-2020 σε τρείς (3) ημέρες την εβδομάδα (Τετάρτη, Σάββατο και Κυριακή), δηλαδή μόνο τις ημέρες κατά τις οποίες επιτρέπεται αντιστοίχως το κυνήγι του Λαγού (Lepus europaeus). 3. Επιτρέπουμε το κυνήγι του Πετροκούναβου (Martes foina) από 15-09-2019 μέχρι 20-01-2020 με την χρησιμοποίηση κυνηγετικού όπλου και σκύλου δίωξης και από 21-01-2020 μέχρι 28-02-2020 χωρίς σκύλο δίωξης, μόνο στους νομούς που δεν έχουν χαρακτηριστεί ως αρουραιόπληκτοι. 

4. Διευκρινίζουμε ότι η χρησιμοποίηση σκύλου δίωξης για το κυνήγι του Πετροκούναβου υπόκεινται στους περιορισμούς της παρ.2 της παρούσης. 

5. Για όσα είδη πουλιών δεν αναφέρονται στην παρούσα, απαγορεύεται το κυνήγι τους σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 2,3 και 4 της Οδηγίας 79/409/ΕΟΚ. Γ΄. 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 1. 
Απαγορεύουμε το κυνήγι: 

1.1 Στα μόνιμα καταφύγια άγριας ζωής. 

1.2 Στα εκτροφεία θηραμάτων. 

1.3 Στις περιοχές όπου ισχύουν απαγορεύσεις θήρας ορισμένης χρονικής διάρκειας. 

1.4 Σε θαλάσσια ζώνη πλάτους τριακοσίων (300) μέτρων από τις ακτές. 

1.5 Σε όλες τις περιοχές και για όλα τα είδη που ισχύουν ειδικοί περιορισμοί θήρας σύμφωνα με την αριθμ.414985/29-11-1985 (ΦΕΚ.757/τ.Β΄/18-12-1985) κοινή υπουργική απόφαση, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την κοινή υπουργική απόφαση Η.Π.8353/276/Ε103 (ΦΕΚ.415/τ.Β΄/23-02-2012) και ισχύει. 

1.6 Στις περιοχές για τις οποίες έχουν εκδοθεί Δασικές Απαγορευτικές Αποφάσεις Κυνηγίου, λόγω πυρκαγιών τα προηγούμενα έτη και ισχύουν ή πρόκειται να εκδοθούν σχετικές αποφάσεις. 

1.7 Στους αρχαιολογικούς χώρους, ιστορικούς τόπους και μνημεία χωρίς προηγούμενη άδεια του Υπουργού Πολιτισμού. 

1.8 Σε περιοχές που λειτουργούν νόμιμα κατασκηνώσεις και κατά την περίοδο λειτουργίας τους, σε απόσταση μέχρι διακοσίων πενήντα (250) μέτρων από την εξωτερική περίφραξη αυτών. 

1.9 Σε περιοχές που λόγω παρατεταμένων χιονοπτώσεων ή ολικού παγετού δημιουργούνται αρνητικές για τα θηράματα συνθήκες επιβίωσης, σε εφαρμογή της παρ. 3 του άρθρου 258 του ν.δ. 86/1969. Για την ισχύ της σχετικής απαγόρευσης, απαιτείται η, με βάση την παρούσα ρύθμιση, έκδοση από τη Δ/νση Δασών Λασιθίου, ειδικότερης για το θέμα αυτό Δ.Α.Δ. αναφορικά με τα όρια και το χρόνο διάρκειας της απαγόρευσης και αφού προηγηθεί εκτίμηση της επικρατούσας κατάστασης. 

2. Απαγορεύουμε την αγοραπωλησία όλων των ειδών θηραμάτων, εκτός εκείνων τα οποία προέρχονται από εκτροφεία (δημόσια ή ιδιωτικά), από τις ελεγχόμενες κυνηγετικές περιοχές ή από το εξωτερικό, εφόσον έχουν τηρηθεί οι νόμιμες διαδικασίες απόκτησής τους.

 3. Η εκγύμναση των κυνηγετικών σκύλων επιτρέπεται αποκλειστικά και μόνο στους περιορισμένους χώρους εκγύμνασης που καθορίζονται από τις δασικές αρχές και απαγορεύεται οπουδήποτε αλλού. 

4. Προς αποφυγή ατυχημάτων κατά την διάρκεια κυνηγιού λαγού, μπεκάτσας και ορτυκιού, οι κυνηγοί υποχρεούνται να φέρουν στον κορμό του σώματος τους ένδυμα φωσφορίζοντος χρώματος πορτοκαλί (αποκλειόμενης απλής λωρίδας), ορατό από κάθε οπτική πλευρά, προς αποφυγή ατυχημάτων. Δ’. Οι παραβάτες τιμωρούνται σύμφωνα με τις ισχύουσες δασικές διατάξεις. 

Ο Δ/ντής Δασών Λασιθίου Εμμανουήλ Συλλιγάρδος Δασολόγος

 ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 
1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Γενική Δ/νση Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος Τέρμα Αλκμάνος, Τ.Κ.11528, Ιλίσια - ΑΘΗΝΑ 
2. Κυνηγετική Συνομοσπονδία Ελλάδος Φωκίωνος και Ερμού-Τ.Κ. 105 63- ΑΘΗΝΑ 
3. Α΄ Κυνηγετική Ομοσπονδία Κρήτης και Δωδεκανήσων Πειραιώς 1-5 (κτίριο Πλάζα)- Τ.Κ. 73 131- ΧΑΝΙΑ 
4. Αστυνομική Δ/νση Λασιθίου- Ενταύθα 5. Δήμους Νομού Λασιθίου, για την ανάρτηση και αποστολή σε μας του σχετικού αποδεικτικού ανάρτησηςΕΔΡΕΣ ΤΟΥΣ 
6. Κυνηγετικούς Συλλόγους Νομού Λασιθίου (για την ευρεία κοινοποίηση στα μέλη τους) – ΕΔΡΕΣ ΤΟΥΣ 
7. Δασονομεία περιφέρειας μας-ΕΔΡΕΣ ΤΟΥΣ 
8. Δασολόγους-Δασοπόνους-Δασοφύλακες Δ/νσης Δασών Λασιθίου. 9. Εφημερίδα «Ανατολή» (για δημοσίευση)- ΕΝΤΑΥΘΑ 
Η μονή Ακρωτηριανής Τοπλού - Το φρούριο Καζάρμα - Το φοινικόδασος του Βάι ............. ............. .............
Παρακολουθήστε ζωντανά τις συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου Δ. Σητείας

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΡΘΡΩΝ

To Αεροδρόμιο Σητείας στο facebook ............. Πωλούνται στην Σητεία στο facebook .............

Πρώτιστος το υπηρετείν

.............

Ο ΜΥΘΟΣ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ ΤΗΣ ΣΗΤΕΙΑΣ

ΑΓΚΑΛΙΑΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΣΗΤΕΙΑ

............. .............

"/>

ΚΑΘΕ ΒΡΑΔΥ 22.00 ΜΕ 24.00

.........

ΔΗΜΟΦΙΛΗ