Πέμπτη, 12 Σεπτεμβρίου 2019

Ορίστηκαν αντιδήμαρχοι ως μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου:

Ο Δήμαρχος Σητείας Γεώργιος Ζερβάκης, λαμβάνοντας υπόψη: 

1) Τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 3852/2010 « Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης (Α΄ 87)», όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 76 του ν. 4555/2018 (Α΄133) και από το άρθρο 2 του ν. 4623/2019 (Α΄134).
2) Την υπ’ αριθ. 90/59849/21-8-2019 εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ « Συγκρότηση και εκλογή των μελών της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ».
3)  την υπ’ αριθ. 34/2019 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Λασιθίου με την οποία ανακηρύχθηκαν οι επιτυχόντες και επιλαχόντες των δημοτικών εκλογών της 26ης Μαίου & 2 Ιουνίου 2019 που αφορούν στο Δήμο Σητείας.
4)  Τις υπ’ αριθ. 840, 841, 842, 843 αποφάσεις Δημάρχου περί ορισμού Αντιδημάρχων στο Δήμο Σητείας,

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

Α) Τον ορισμό των παρακάτω  Αντιδημάρχων ως μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου:
   1. Πλατανάκη Ελένη
   2. Αϊλαμάκης Γεώργιος
Β) Τον ορισμό των παρακάτω Αντιδημάρχων ως μέλη της Επιτροπής Ποιότητας          
    Ζωής του Δήμου:
    1. Μακρυνάκης Νικόλαος
    2. Παπαδάκης Ιωάννης
Η απόφαση αυτή να κοινοποιηθεί στους ενδιαφερόμενους και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου και στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

Ο Δήμαρχος Σητείας

Ζερβάκης Γεώργιος
Η μονή Ακρωτηριανής Τοπλού - Το φρούριο Καζάρμα - Το φοινικόδασος του Βάι ............. ............. .............
Παρακολουθήστε ζωντανά τις συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου Δ. Σητείας

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΡΘΡΩΝ

To Αεροδρόμιο Σητείας στο facebook ............. Πωλούνται στην Σητεία στο facebook .............

Πρώτιστος το υπηρετείν

.............

Ο ΜΥΘΟΣ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ ΤΗΣ ΣΗΤΕΙΑΣ

ΑΓΚΑΛΙΑΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΣΗΤΕΙΑ

............. .............

"/>

ΚΑΘΕ ΒΡΑΔΥ 22.00 ΜΕ 24.00

.........

ΔΗΜΟΦΙΛΗ