Δευτέρα, 7 Οκτωβρίου 2019

Ορίστηκε άμισθος σύμβουλος στον δήμο Σητείας ο Αντώνιος Λουμπουνάκης

Ο Δήμαρχος Σητείας  λαμβάνοντας υπόψη:

1) Τις διατάξεις του Ν.3463/2006 « Κύρωση του Κώδικα Δήμων και       Κοινοτήτων»(ΦΕΚ 114/2006 τ.Α’.)
2) Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 « Πρόγραμμα Καλλικράτης »
    (ΦΕΚ 87/2010 τ.Α’.) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει
3) Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν επιβαρύνεται ο προϋπολογισμός
    του Δήμου.


  Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Ορίζουμε τον κ. Λουμπουνάκη Αντώνιο του Ιωάννη ως άμισθο σύμβουλο σε θέματα που σχετίζονται με τον ενεργειακό κόμβο της περιοχής Αθερινόλακκου Σητείας.

Ο ως άνω άμισθος σύμβουλος, ο οποίος θα υποβάλει στο Δήμαρχο εισηγήσεις προφορικά ή γραπτά, υπάγεται ειδικά και αποκλειστικά στην υπηρεσιακή δικαιοδοσία του Δημάρχου, από τον οποίο θα δέχεται εντολές και στον οποίο μόνο είναι υποχρεωμένος να λογοδοτεί σε κάθε περίπτωση.

Η παρούσα απόφαση ισχύει μέχρι ανακλήσεώς της.


Ο Δήμαρχος Σητείας
 Ζερβάκης Γεώργιος
Η μονή Ακρωτηριανής Τοπλού - Το φρούριο Καζάρμα - Το φοινικόδασος του Βάι ............. ............. .............
Παρακολουθήστε ζωντανά τις συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου Δ. Σητείας

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΡΘΡΩΝ

To Αεροδρόμιο Σητείας στο facebook ............. Πωλούνται στην Σητεία στο facebook .............

Πρώτιστος το υπηρετείν

.............

Ο ΜΥΘΟΣ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ ΤΗΣ ΣΗΤΕΙΑΣ

ΑΓΚΑΛΙΑΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΣΗΤΕΙΑ

............. .............

"/>

ΚΑΘΕ ΒΡΑΔΥ 22.00 ΜΕ 24.00

.........

ΔΗΜΟΦΙΛΗ